پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توسعه برنامه موشکی ایران با موشک‌های زمین به دریا

حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در مجلس سخن گفته و بر توسعه برنامه موشکی ایران تاکید کرده است. آقای دهقان گفته قرار است با ایجاد تغییراتی در موشک‌های بالستیک زمین به زمین، آنها را تبدیل به زمین به دریا کند. این در حالی است که شورای امنیت، محدودیت هایی برای توسعه و آزمایش موشک های بالستیک ایران قرار داده است و در ماه های اخیر، تنش بین نیروهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس بالا گرفته است.

شهریار صیامی گزارش می دهد.