پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریزپرخاشگری چیست و شناخت آن چه اهمیتی دارد؟

یکی از مفاهیمی که در حوزه "تنوع فرهنگی" و "عدالت اجتماعی" مورد توجه محققان بسیاری بوده است، ریزپرخاشگری است.