http://www.bbcpersian.com

هفته نامه کردی در تهران منتشر شد

برای نخستين بار در تهران هفته نامه ای به دو زبان فارسی و کردی چاپ و توزيع شده است.

نخستين شماره اين هفته نامه که آشتی يا ئاشتی نام دارد، روز شنبه ششم مارس (شانزدهم اسفند) در تهران منتشر شده و هدف خود را اطلاع رسانی در زمينه های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی عنوان کرده است.

آشتی دارای دو بخش به به زبانهای فارسی و کردی است و سردبيری آن را بهرام ولدبيگی برعهده دارد.

آقای ولد بيگی که مدير انستيتو کرد در تهران نيز هست می گويد که آشتی دارای مجوز انتشار روزانه است اما فعلاً به صورت هفتگی منتشر می شود تا اينکه در آينده امکان چاپ روزانه آن فراهم آيد.

نخستين شماره آشتی در شانزده صفحه حاوی دو بخش فارسی و کردی، هرکدام در هشت صفحه، چاپ شده و عنوان اصلی صفحه اول بخش کردی آن به عمليات انتحاری روز عيد قربان در شهر اربيل عراق اختصاص دارد.

مطلب اصلی در بخش فارسی حاوی مقاله سردبير در مورد ضرورت انتشار اولين روزنامه کردی در ايران است.

به گفته آقای ولدبيگی، اين نشريه در کردستان عراق هم توزيع می شود و از طريق شبکه اينترنت هم امکان خواندن آن وجود دارد.

تاکنون دو ماهنامه، شش هفته نامه و يک روزنامه به زبان کردی در ايران منتشر می شده است.