BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:50 گرينويچ - جمعه 09 دسامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
راپورت ایام سبعه؛ اندر احوال صدور ده فرمان
 
راپورتچی: میرزا ابراهیم خان کاتب

میرزا فتح الله خان رئیس کاتبان فرمودند فی الحال بطور یومیه اخبار و راپورت های مملکت ایران را از اقصی نقاط مملکت جمع کرده برای ملت اسلام و منورالفکر و طبقات مختلفه مکتوب بفرمائید. سووال کردیم از چه طریق اخبار را بدست بیاوریم، فرمودند از طریق خفیه نویسان و کاتبان مملکت که فی الحال در اقصی نقاط مملکت بطور علنی و مخفی کتابت نموده و از بابت این جماعت جراید پروگرس کرده و بعض آنها با دو دست همزمان مقالات نوشته، بعض آنها السنه افرنسیه و انگلیز و جرمانی و حتی هولاندی را هم مکالمه می نمایند و حتی نسوان کاتبه که از طبقات ضعیف بوده مثل شیر می غرند و مکتوبات می نمایند.

اطاعت امر فرمودیم. تلفون زدیم به طهران با والده مکرمه مکالمات فرمودیم و خبر استخدام خودمان را دادیم، والده حرفی نفرمودند، فقط فرمودند که البسه کافی پوشیده در بلاد لندن وقتی راه می رویم به ماشین ها نگاه کنیم که زیر نکنند.

اندر احوال صدور نور در نیویورک

یک نفر از رعایای بلد تبریز که از کسبه بوده و داخل بازار مجاهدت نموده و رفرماتور محسوب می شود یک فقره سی دی مغناطیسی فرستاد از بابت امورات غیبی و در آن میرزا محمودخان منورالدوله رئیس الوزرای مملکت در محضر یکی از علما شرح مسافرت خودش را به بلد اتازونی راپورت فرمود. گویا وقتی میرزا محمود خان منورالدوله وارد عمارت معظم ملل متحده در بلد نیویورک شده، یکهو یک نوری از غیب ساطع و چشم کفار و منافقین را کور نمود.

میرزا محمود خان رفته بالای منبر ملل متحده و به لسان شریف فارسی آیات ظهور را برای روسا و صدراعظم ها و سلاطین کفار قرائت نموده و بطور یک ساعت علی الدوام روضه خوانده و آنطور که چند نفر از راپورتچی ها و خفیه نویسان مکتوب نموده اند، در این مدت سلاطین جابر بطور یوسف مصری محو جمال محمود خان رئیس الوزرا شده حتی چند نفر از آنها که سیب و پرتقال میل می کردند، با رویت جمال بی مثال و منور آقا با چاقو دست شان را بریدند و جوی خون روان شده و در تمام مدت مجلس نور سبزی ساطع بود.

فی الحال که این فیلم از اظهارات محیرالعقول رئیس الوزرا منتشر شده، رعایای مملکت هرشب آنرا در بیوتات مختلفه تماشا داده و قدرت اسلام را تماشا کرده و در ایام اخیر حتی چند نفر از منافقین که به غیب و معجزات ایمان نداشته و از بابت آقا قول مشکوک صادر کرده اند زبان شان بند آمده چند نفر از آنها به السنه اجنه مکالمه می نمایند.

مسلمین! به اجرای این ده فرمان غیرت نمائید!

یک نفر از مسلمین در اماکن مقدسه حجاز از بابت اظهارات میرزا محمود خان منورالدوله رئیس الوزرای مملکت راپورت فرستاده.

منورالدوله در حضور سلاطین و روسای ممالک اسلامی سخنرانی کرده و گفته این قوم یهود که مملکت اسرائیل را غصب نموده باید بلاد اسلام را تخلیه نموده و بروند جرمانی و پروس و در آنجا برای خودشان یک مملکتی تشکیل بدهند.

حبذا بر این غیرت! به قول رعایای افرنسیه براوو! گویا بعد از این اعلان دول مختلفه یوروپ و جرمانی و انگلیز و افرنسیه دعوا کرده و اعلان صادر نموده و قریب است که سومین محاربه انترناسیونالی راه بیفتد. گویا منورالدوله که به مثل طاماس الوا ادیسیون از مخترعین اتازونی دایم اختراعات و ابتکارات می نمود، یوما و لیل از وجود مبارکشان اختراعات و ابتکارات دیپلماسی صادر شده که عقل اشخاص از فهم آن عاجز و هر کس آنها را بشنود یک هفته از حیرت سردرد می گیرد و باید او را به مریضخانه ببرند.

منوالدوله در مملکت حجاز ده طریق برای نجات اسلام صادر کرده که به مثل ده فرمان حضرت موسی برای امت اسلام اجرای آن جزو واجبات است:
اولا: مسلمین اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل داده، هر مملکت اسلامی ابتدا سلاطین را برکنار و جمهوری تاسیس نموده و بعد از احداث جمهوری یک نفر از مومنین را رئیس جمهور نمایند و هر دفعه همان کس رئیس جمهور باشد.

ثانیا: مسلمین بازاربین الملل اسلامی دائر نموده و کسبه اقلام و اجناس را بطور ارزان به مستضعفان فروخته و هرکس گران بفروشد اسم او را در سیاهه مفسدین بیت المال مکتوب نموده، شلاق بزنند و مفسد را معکوس بر الاغ نشانده، در بلاد اسلامی بگردانند.

ثالثا: مسلمین قمر مصنوعی اسلامی از بابت تلفزیون اسلامی دائر و در آن یهود و نصاری را رسوا کرده و نماز و روزه به امت اسلام تعلیم نمایند و نمایشات اسلامی از بابت محاربه با کفار و منافقین تماشا داده، تا مسلمین نماز را بطور صحیح خوانده اجماعا به بهشت داخل شوند، انشاء الله.

رابعا: مسلمین معاهده کنند که هر مسلم از هر مملکت اسلامی برای تردد به کل ممالک اسلام تذکره و پاسپورت لازم نداشته و همین طور سرشان را بیندازند پائین و در مدخل گمرکات به مامورین علامتی را که دلالت بر اسلام کند نشان دهند و بروند داخل و هرکس از کفار خواست داخل ممالک اسلام شود، باید اجازه بگیرد و به او اجازه ندهند و اگر هم اجازه دادند هر وقت آمد او را محبوس نموده و استنطاق کنند تا به جاسوسی اعتراف نموده و در زندان مسلمان شده به بهشت برود.

خامسا: مسلمین عدلیه عظمای بین المللی دائر نموده و عدالت اسلامی را به مثل ممالک فخیمه ایران جاری نمایند و میرزا سعیدخان یزدی را قاضی القضات عدلیه عظما نمایند تا هر کس از اتباع جراید در ممالک اسلام در مکتوبات و مقالات داخل کفر و فسق و فجور شد آنرا به حبس انداخته، ممالک اسلامی بکلی از دست کاتبان و صاحبان جراید( لعنه الله علیه) راحت بشوند.

سادسا: ممالک اسلامی از بابت امت فلسطین رفراندوم که از افعال مکروه برای اسلام و واجب برای کفار است، دائر نموده و از امت فلسطین سووال بفرمایند که نوع حکومت فلسطین اسلامی باشد یا نباشد؟ و بر هر فلسطینی واجب است که رای به اسلام بدهد و اگر رای نداد آنها را بزنند و نفی بلد کنند و فلسطین برود به اسرائیل و نقاشان و علمای علم جغرافیا یک نقشه کل عالم ترسیم نمایند که در آن اسم اسرائیل بکل محو شده، و همه جای آن بنویسند فلسطین.

سابعا: مسلمین اجتماع نمایند و یک نفر از مومنین فداکار و زاهدین را انتخاب کرده و به عنوان نماینده بفرستند به شورای امنیت ملل متحده تا هر وقت شورای امنیت با نظرات مسلمین مخالفت نمود، نماینده مسلمین شهادتین خودش را خوانده بطور استشهادی داخل شورای امنیت برود و آنجا را منفجر نماید ، بعون الله تعالی، تا هر کس در اقصی نقاط عالم بداند که
بیت
چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد

ثامنا: مسلمین از بابت مسلمانانی که داخل یوروپ شده و در میان یهود و نصاری و کفار ساکن شده اند، یک فقره عمارت معظم تاسیس نموده از حقوق بشر در یوروپ برای مسلمین مدافعه نمایند. بطوری که هر وقت هر کس در یوروپ همان اعمالی که در مملکت ایران جاری و ساری بوده، انجام دهد آنرا محکوم نموده از مسلمین دفاع نمایند.

تاسعا: مسلمین ید واحده باشند و عساگر متحده تشکیل داده و اگر یوروپ و اتازونی محاربه انترناسیونالی را شروع ننمودند، آنها شروع کنند.

عاشرا: امورات فرهنگ و علم و صنایع مستظرفه اسلامی از اهم امور بوده و صاحبان این فنون از قبیل نقاش و مطرب و کاتب و غیره در دنیای اسلام از اهم اشخاص محسوب شده و مسلمین باید یک اتحادیه انترناسیونالی دائر نمایند که بطور متحد پدر این صاحبان فنون و منورالفکران و کاتبان را دربیاورند.

منورالدوله بعد از این اظهارات از حجاز با طیاره به مملکت برگشته و در طیاره خانه مورد استقبال واقع و از بابت هواپیمای ساقط شده چند ساعت گریه کرده، عکاسباشی ها عکس آقا را گرفته اند که هیچ فرق با عکس های او که در حال خنده بود ندارد.

اللهم استغنی الاورانیوم فی کل بلاد

راپورت دادند که میرزا علی آقای فیلسوف رئیس شورای امنیت مملکت فی الیوم داخل اعتکاف شده و هر روز شش ساعت ختم اورانیوم به جا می آورد. و مومنین بلاد طهران و قم و سائر بلاد کرور کرور معتکف شده و این دعا را می خوانند اللهم استغنی الاورانیوم فی کل بلاد المسلمین، اللهم استغنی الپلوتونیوم فی بلاد النطنز و الاصفهان و الپارچین.

یک نفر از اداره سجل احوال طهران راپورت کرده گویا قریب چند هزار نفر از فقرا به اداره سجل احوال مراجعه کرده تا اسامی مانند حسن و حسین و داریوش و شاهین و سهیلا را تغییر داده و اسماء جدیده مانند سید اورانیوم و سیده پلوتون و اورانیوملی می گذارند.

از این بایت که مسموع شده قرار است اورانیوم غنی بشود و هر کس می خواهد اسمش اورانیوم باشد که دولت کریمه منورالدوله او را از فقر نجات داده، غنی نماید. فعلا میرزا علی آقای فیلسوف به یوروپ اعلان کرده مذاکره بی مذاکره و اگر در مذاکرات ممالک افخیمه ایران اورانیوم غنی ننماید، با یوروپ قهر می نماید و جواب سلام هم که واجب است، نمی دهد.

اندر احوال سقوط طیاره اصحاب جراید

فی الحال در کل بلاد کبیره تهران هر نفر یک چشمش خون و یکی اشک است، از بابت یک فقره طیاره نظامی که در آن قریب صد نفر از راپورتچی ها و عکاسباشی ها سوار شده، طیاره ساقط و راپورتچی ها که بطور معمول در مملکت داخل حبس می شوند، به شهادت رسیده و تشییع جنازه برگزار شد.

میرزا عمادالدین فروغی وکیل طهران اعلان کرده که اگر دولت از بابت اسقاط این طیاره تجسس ننماید وزیر امورات دفاعی را استیضاح می نماید. یک نفر از علمای طیاره مملکت ایران گفته گویا طیاره خانه طهران هر سال نذر دارد که یک هواپیما ساقط شود.

 
 
مطالب مرتبط
هفته ای که گذشت، از نگاه طنز
12 نوامبر، 2005 | ايران
هفته ای که گذشت، از نگاه طنز
05 نوامبر، 2005 | ايران
هفت روز گذشته از پنجره طنز
11 اکتبر، 2005 | ايران
هفت روز گذشته از پنجره طنز
30 سپتامبر، 2005 | ايران
هفت روز گذشته از پنجره طنز
23 سپتامبر، 2005 | ايران
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران