BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:21 گرينويچ - جمعه 05 مه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
بحران هسته ای ايران در نشريه اکونوميست
 
محمود احمدی نژاد
'آقای احمدی نژاد کوشيده است به هر ترتيب خود را با اهداف هسته ای ايران پيوند دهد'
هفته نامه اکونوميست چاپ لندن در شماره 6 ماه می خود دو مطلب را به بحران هسته ای ايران و موضعگيری دولت اين کشور اختصاص داده است.

اين نشريه در مقاله ای تحليلی با عنوان "توقف ناپذير" و زير عنوان "حالا سختگير باش تا از بروز درگيری نظامی بعدی جلوگيری شود" اظهار می دارد که اگر کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان در خلال هفته های آينده بتوانند با جلوگيری از ادامه برنامه های هسته ای ايران و دستيابی اين کشور به تسليحات هسته ای مانع از بروز يک خطر شوند، از خطرات ديگر، يعنی اقدامات منتهی به استفاده از عمليات نظامی به اين منظور اجتناب خواهد شد.

به نوشته اکونوميست، دوری جستن از اين دو فاجعه مستلزم آن است که برای ايران، هم هزينه ادامه فعاليت های هسته ای و هم منافع ناشی از کنار گذاشتن اين برنامه ها به طور چشمگير افزايش يابد.

اکونوميست اين سئوال را مطرح می کند که آيا دستيابی ايران به بمب اتمی تحولی فاجعه آميز است در حاليکه کشورهای هند، پاکستان و اسرائيل با ناديده گرفتن مقررات ضد گسترش جنگ افزارهای اتمی به توليد اين گونه تسليحات مبادرت کرده اند و جنگ سرد هم بدون بروز نابودی اتمی جهان سپری شد؟

نويسنده مقاله با اين اظهار نظر که ايران به مدت دو دهه بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی را در باره برنامه غنی سازی اورانيوم و تلاش برای توليد پلوتونيوم، که هردو در ساخت بمب اتمی قابل استفاده است، گمراه کرد و هنوز هم به پرده پوشی در اين زمينه ادامه می دهد و با يادآوری تاکيد جمهوری اسلامی بر صلح آميز بودن برنامه های هسته ای خود، می افزايد که کمتر کسی در داخل يا خارج ايران باور دارد که هدف های ايران به طور کامل صلح آميز است.

اکونوميست می نويسد که دستيابی ايران به بمب اتمی دو نگرانی را در پی می آورد: نخست اينکه رژيمی مانند ايران ممکن است از بمب اتمی خود چه استفاده ای بکند و دوم پيامد ظهور ايران اتمی در منطقه چه خواهد بود؟

پيامد منطقه ای اتمی شدن ايران

اين نشريه با يادآوری اختلاف بين ايران و اسرائيل و سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در باره محو اسرائيل از نقشه جهان، می افزايد که بين ايران و همسايگان اين کشور در خليج فارس نيز عشق و علاقه ای موجود نيست و سئوال می کند که آيا روحانيون آتشين مزاج ايران ممکن است در صورت داشتن اسلحه اتمی عملا اسرائيل را مورد تهديد قرار دهند؟
.

 با توجه به اين خطرات و اين نگرانی که ممکن است آقای احمدی نژاد پس از دستيابی به بمب اتمی از آن برای بروز رفتاری تهاجمی تر بهره برداری کند، دست زدن به اقدام نظامی برای پيشگيری از ادامه فعاليت هسته ای ايران به برنامه ای تبديل می شود که بر خلاف اظهارات وزير خارجه بريتانيا، کاملا احمقانه هم نيست
 
اکونوميست

نويسنده مقاله ادامه می دهد که کشورهای ديگر منطقه، مانند عربستان سعودی، مصر، سوريه و حتی ترکيه، که سال ها در کنار زرادخانه اتمی مخفی اسرائيل زيسته اند، احتمالا منتظر پاسخ عملی به اين سئوال نمی مانند بلکه با تلاش برای دستيابی به تسليحات اتمی، منطقه ای را که ماهيتا بی ثبات و بحرانی است با بحرانی عظيم تر مواجه خواهند ساخت.

اکونوميست می نويسد: با توجه به اين خطرات و اين نگرانی که ممکن است آقای احمدی نژاد پس از دستيابی به بمب اتمی از آن برای بروز رفتاری تهاجمی تر بهره برداری کند، دست زدن به اقدام نظامی برای پيشگيری از ادامه فعاليت هسته ای ايران به برنامه ای تبديل می شود که بر خلاف اظهارات وزير خارجه بريتانيا، کاملا احمقانه هم نيست.

اکونوميست اظهار نظر می کند که در تلاش برای وادار کردن يک رژيم خود خوانده "انقلابی" به احتياط کاری، آمريکا، اسرائيل و سايرين حق دارند که تاکيد کنند هيچ گزينه ای را در برابر ايران کنار نمی گذارند.

با اينهمه، به نوشته اکونوميست استفاده از زور عليه ايران می تواند به تشديد خطرات موجود منجر شود زيرا نه تنها تاسيسات هسته ای شناخته شده ايران در مناطق مختلف پراکنده است بلکه احتمال وجود مراکز مخفی ديگری هم وجود دارد و اقدام نظامی می تواند باعث شود اين کشور به تلاشی مضاعف برای ساخت بمب اتمی دست بزند.

به نوشته اين هفته نامه، در همانحال، روحانيون حاکم بر ايران از امکانات ديگری برای تلافی حملات نظامی خارجی برخوردارند که از آن جمله می توان به تامين نيازهای مالی گروه های مسلح مخالف اسرائيل و توسل به متحدان شيعه جمهوری اسلامی در عراق و فراتر از آن اشاره کرد.

نتايج حمله به ايران

اکونوميست می نويسد همچنين، حمله به ايران باعث بروز شکاف در جامعه بين الملل می شود که تا کنون در مخالفت با برنامه های هسته ای اين کشور اتفاق نظر داشته و همچنين مردم عادی ايران را پشت سر يک رژيم سرکوبگر متحد می سازد.

به نوشته اکونوميست، هر نوع طرحی در مورد ايران بايد ضمن حفظ وحدت نظر کشورهای جهان، ايرانيان متنفذ را به ارزيابی هزينه سنگين انزوای کشور خود ترغيب کند و اين وظيفه ای دشوار است.

 صدام حسين برای سال ها توانست با بهره برداری از شکاف عميق بين اعضای شورای امنيت خواست جامعه بين الملل را ناديده بگيرد و تا آخرين لحظات زمامداری خود نيز، به اشتباه، بر اين تصور بود که روسيه و چين وی را در برابر پيامدهای اقداماتش محافظت می کنند ... و لازم است شورای امنيت با صدور قطعنامه های الزام آور، ولو در ابتدا ملايم، ايران را به خود آورد و از اعتماد به نفس خطرناکی که گرفتار آن است رها کند
 
اکونوميست

اکونوميست می نويسد در حاليکه دولت ايران به دليل بيکاری گسترده مردم خود بايد مشتاق کسب سرمايه گذاری خارجی و توسعه تجارت باشد، اما درآمدهای قابل توجه نفتی امکان تامين نيازهای مردم و مقاومت در برابر فشارهای سياسی خارجی را به دولت می دهد.

به نوشته اين هفته نامه، همچنين، با وجود اينکه دولت ايران درخواست شورای امنيت را رد کرده، اما چين و روسيه از قبول اقدام بعدی، يعنی صدور قطعنامه های الزام آور عليه ايران اکراه دارند و گرچه در کنار کشورهای غربی از ايران خواسته اند غنی کردن اورانيوم را متوقف کند اما مايل نيستند منافع ناشی از روابط اقتصادی با ايران را به خطر اندازند.

اکونوميست در ادامه اين مقاله به مقايسه رويکرد دولت ايران و وضعيت رژيم سابق عراق می پرداز و می نويسد که سرنوشت صدام حسين بايد مورد توجه قرار گيرد: صدام حسين برای سال ها توانست با بهره برداری از شکاف عميق بين اعضای شورای امنيت خواست جامعه بين الملل را ناديده بگيرد و تا آخرين لحظات زمامداری خود نيز، به اشتباه، بر اين تصور بود که روسيه و چين وی را در برابر پيامدهای اقداماتش محافظت می کنند.

اعتماد به نفس خطرناک

اين هفته نامه اظهار نظر می کند که لازم است شورای امنيت با صدور قطعنامه های الزام آور، ولو در ابتدا ملايم، ايران را به خود آورد و از اعتماد به نفس خطرناکی که گرفتار آن است رها کند.

اکونوميست در عين حال اين نظر را مطرح می کند که لازم است آمريکاييان نگاه تازه ای به روابط سياسی خود با ايران بياندازند زيرا گرچه دو کشور دارای افکار يکسانی نيستند اما می توان گفت انگيزه های مشترکی دارند.

به نوشته اکونوميست، ايران لحن تهديد آميز آمريکا را دليلی برای لزوم آمادگی دفاع از خود می خواند و آمريکا نيز فعاليت اتمی ايران را عامل تبديل اين کشور به يک هدف بالقوه تلقی می کند.

مذاکره با آمريکا
اکونوميست می نويسد که اگر ايران با توقف فعاليت خود در غنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم موافقت کند و آمريکا هم بپذيرد که به اين کشور حمله نخواهد کرد، آنگاه ممکن است راه برای مذاکرات مستقيم دو طرف هموار شود و به رفع بحران هسته ای کمک کند

اکونوميست می نويسد که اگر ايران با توقف فعاليت خود در غنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم موافقت کند و آمريکا هم بپذيرد که به اين کشور حمله نخواهد کرد، آنگاه ممکن است راه برای مذاکرات مستقيم دو طرف هموار شود و به رفع بحران هسته ای کمک کند.

به نوشته اکونوميست گرچه دولت آمريکا از برگزاری چنين مذاکراتی به دليل سياست های ايران امتناع ورزيده است، اما تنها ايالات متحده در موقعيتی قرار دارد که بتواند پيشنهادی به ايران بدهد که دولت اين کشور قادر به رد آن نباشد.

اين نشريه می نويسد که هفته های پيش رو آخرين مهلت برای جلوگيری از بروز درگيری در آينده است و می افزايد که گرچه ممکن است آميزه ای از مجازات های سخت و مشوق های شيرين در قبال ايران برای جلوگيری از يک بروز يک بحران جدی کافی نباشد، اما آزمودن اين ترکيب زيانی هم ندارد.

دولت چالشگر

اکونوميست در گزارش ويژه ای در باره ايران تحت عنوان "دولتی که به چالشجويی زنده است" می نويسد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در مصاحبه اخير خود با رسانه های گروهی کوشيد تصويری از خود به عنوان يک کارشناس پيچ و خم های تاريخ، فردی ميهندوست، و معلمی تصوير کند که آزارش به کسی نرسيده است در حاليکه حملات لفظی وی به اسرائيل باعث شده بود که به شدت مورد انتقاد جهانی قرار گيرد.

 تا زمانی که نفت به قيمتی بالا به فروش می رسد، ايرانيان می دانند که امکان تحريم نفتی اين کشور وجود ندارد و مقامات ايرانی، با کم اهميت جلوه دادن آثار تحريم های ضعيف تر و تاکيد بر علاقمندی چين و برخی کشورهای آسيايی به جانشينی اروپاييان به عنوان طرف های تجاری ايران، می کوشند احساس مصونيت از شوربختی ناشی از وضع تحريم های بين المللی را در ميان مردم تقويت کنند
 
اکونوميست

اين هفته نامه می افزايد که البته سياست خارجی ايران را آيت الله خامنه ای و علی لاريجانی، دستيار وی در شورای امنيت ملی، تعيين می کنند و نه آقای احمدی نژاد اما رييس جمهوری به جد کوشيده است به هر ترتيب خود را با اهداف هسته ای ايران پيوند دهد.

به نوشته هفته نامه اکونوميست، وی برای خاموش کردن منتقدان داخلی خود بر طبل مليگرايی می کوبد و به همين منظور، از هر فرصتی برای تاکيد بر برنامه غنی سازی استفاده کرده است.

به نوشته اکونوميست، حتی اگر مهندسان ايرانی بتوانند به سادگی مجموعه سانتريفوژهای لازم برای توليد اورانيوم غنی شده در حد مصارف صنعتی را تعبيه کنند، بازهم تا توليد مقدار سوخت کافی برای يک رآکتور اتمی چند سال وقت لازم است و، به نظر سازمان های اطلاعاتی آمريکا، تا قبل از پنج تا ده سال ديگر هم ايران نخواهد توانست يک بمب اتمی بسازد.

اين هفته نامه می نويسد با اينکه تبديل ايران به يک کشور اتمی به سال ها وقت نياز دارد، اما آقای احمدی نژاد کسی نيست که اجازه بدهد واقعيات ملموس مانع از تلاش وی برای ايجاد احساس قدرت و احترام به خود در ميان ايرانيان شود.

به نوشته اکونوميست در اين زمينه افزايش بهای نفت خام به رييس جمهوری ايران کمک می کند زيرا درآمد نفتی اين کشور در سال منتهی به ماه مارس به حدود پنجاه ميليارد دلار بالغ شده که دو برابر درآمد نفتی در دو سال قبل است.

دشواری اقتصادی

اکونوميست می نويسد که تا زمانی که نفت به قيمتی بالا به فروش می رسد، ايرانيان می دانند که امکان تحريم نفتی اين کشور وجود ندارد و مقامات ايرانی، با کم اهميت جلوه دادن آثار تحريم های ضعيف تر و تاکيد بر علاقمندی چين و برخی کشورهای آسيايی به جانشينی اروپاييان به عنوان طرف های تجاری ايران، می کوشند احساس مصونيت از شوربختی ناشی از وضع تحريم های بين المللی را در ميان مردم تقويت کنند.

هاشمی رفسنجانی
'رفسنجانی تلويحا مشکلات داخلی ناشی از ادامه بحران هسته ای ايران را تاييد کرده است'

اين هفته نامه به اقدامات اخير دولت در افزايش بودجه مسکن و تسهيلات عمومی و سازمان های دولتی، مانند رايو و تلويزيون برای تبليغ عقايد حکومت و همچنين، دستور به بانک ها برای دادن وام های سخاوتمندانه و تثبيت نسبی بهای اقلام اساسی به عنوان تلاش هايی برای ايجاد اطمينان در ميان مردم اشاره می کند.

به نوشته اکونوميست، مردم ايران عموما از برنامه هسته ای کشور خود حمايت می کنند اما همه آنان به اظهارات مقامات رسمی در باره صلح آميز بودن اين برنامه اعتقاد ندارند.

اکونوميست ادامه می دهد با اينهمه، تا زمانی که اين برنامه باعث آسيب رساندن به جيب و امنيت مردم نشود، آنان از نمايش اعتماد به نفس ملی خرسند هستند و از آنچه که معيارهای دوگانه غرب می دانند پشتيبانی می کنند.

اکونوميست می نويسد که گرچه مشاهده سفرهای تفريحی مردم و برگزاری مراسم پر خرج عروسی ممکن است نشان دهد که مردم ايران نسبت به آينده کاملا خوشبين هستند، اما اين تصويری کامل از اوضاع در ايران نيست.

به نوشته اين هفته نامه، سقوط قيمت ها در بورس تهران در ماه اکتبر سال گذشته و در پی تهديد اسرائيل توسط رييس جمهوری، کاهش سرمايه گذاری داخلی و روی آوردن مردم به خريد سکه طلا نشاندهنده تاثير نامطلوب شرايط سياسی بر اوضاع اقتصادی است.

علاقه ايران به معامله با آمريکا

اين هفته نامه بريتانيايی می نويسد که به همين دليل است که سياست آزاد سازی اقتصادی که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، هر چند به کندی، پيش می رفت، کمابيش متوقف شده است و می افزايد که در واقع، شرايط اقتصادی بيش از آنچه که دولت اذعان دارد دشوار است و تحريم های خارجی می تواند بر اين دشواری ها بيافزايد.

اکونوميست سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، را ياد آور می شود که اخيرا گفته بود که خارج شدن پرونده هسته ای ايران از مسير طبيعی آن، يعنی مداخله شورای امنيت، مشکلات زيادی را برای ايران پديد آورده است.

به نوشته اکونوميست، آقای رفسنجانی همچنين به مساله ديگری نيز اشاره کرد که مقامات ديگر معمولا از بازگويی آن ابا دارند و گفت که روسيه در کار تکميل نيروگاه هسته ای بوشهر تعلل می ورزد.

اکونوميست در ادامه اين مقاله اضافه می کند گرچه ديدگاه های آقای رفسنجانی ملايم تر از نظرات آيت الله خامنه ای است، اما رهبر جمهوری اسلامی نيز اخيرا ضمن تهديد به واکنش جدی به تهديد های آمريکا، تاکيد کرد که ايران خواستار رويارويی نيست.

به نوشته اکونوميست همچنين، علی لاريجانی نيز در سخنانی در روز 30 آوريل گفت که ايران آماده تفاهم و توافق است هرچند توضيح نداد که تفاهم و توافق به چه مواردی ارتباط دارد.

اکونوميست اظهار نظر می کند که جمهوری اسلامی حاضر به معامله با آمريکاست و در برابر نرمش در برنامه هسته ای و استفاده از نفوذ در ميان گروه های مخالف صلح با اسرائيل و شيعيان عراق ممکن است از اقدام آمريکا برای دست برداشتن از تلاش برای بی ثبات کردن جمهوری اسلامی و برقراری روابط اقتصادی بين دو طرف استقبال کند.

به نوشته اکونوميست، در عين حال، رييس جمهوری آمريکا تا کنون از تاييد تماس با ايران خودداری ورزيده و حتی اين شايعه نيز وجود داشته است که شايد محمد نهاونديان، از اعضای شورای امنيت ملی ايران، در سفر اخير خود به آمريکا در صدد برقراری تماس با آمريکاييان بود اما اين تلاش به نتيجه نرسيد.

 
 
زنی با چادرنگاه اعراب
موافقان سينه چاک و مخالفان سرسخت برنامه اتمی ايران
 
 
اتمکيک زرد و چاقوی جناحی
سهم طلبی های جناحی و ' افتخار هسته ای'
 
 
گارديناز ديگر رسانه ها
مقاله روزنامه گاردين در باره رابطه بين برنامه هسته ای ايران و تسليحات اتمی اسرائيل
 
 
طرح روی جلد اکونوميست اين هفتهاز ديگر رسانه ها
پيش بينی اکونوميست درباره ادامه ماجرای اتمی ايران
 
 
اتمیپرونده اتمی ايران
مجموعه ای از خبر، گزارش و تحليل درباره مناقشه هسته ای ايران
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران