http://www.bbcpersian.com

16:06 گرينويچ - سه شنبه 23 مه 2006

فرانسيس هريسون
خبرنگار بی بی سی در تهران

مردم نطنز درباره تاسيسات هسته ای چه فکر می کنند؟

مشکل است بتوان تصور کرد که شهر خواب آلود نطنز موضوع يک مناقشه باشد.

اين شهر که جمعيت آن ۴۰ هزار نفر است، شهری است که بعد از نهار برای يک خواب طولانی بعد از ظهر همه جا تعطيل می شود.

ولی در پشت کوه های مضرس مشرف به نطنز، حساس ترين تاسيسات هسته ای ايران واقع است.

اگر چه بخش اعظم اين نيروگاه در اعماق زمين قرار دارد، از جاده اصلی می توان توپ های ضد هواپيما را مشاهده کرد.

اگر قرار باشد به ايران حمله نظامی شود احتمالا تاسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز، از اولين هدف ها خواهد بود.

پنجشنبه بازار، که مهمترين رويداد هفته نطنز محسوب می شود درداخل شهر نطنز در فاصله ۲۵ کيلومتری محل تاسيسات هسته ای، برگزار می شود.

اين شهر که در فاصله ۲۵۰ کيلومتری جنوب تهران قرار دارد در گذشته به خاطر گلابی های آبدارش معروف بود ولی اکنون به دليل ديگری شهرت يافته است.

انرژی اتمی سبب شده که توجهات به نطنز معطوف شود.

يک سبزی فروش می گويد:" ما احساس افتخار می کنيم که اکنون تمام جهان به دليل تاسيسات هسته ای نام نطنز را شنيده است."

هيچگونه احساس خطری در ارتباط با آينده نطنز ديده نمی شود و مانند هر شهر ديگرايران، از نظر حجم نطنز در حال گسترش است.

محمد جواد، مرد جوانی که در پنجشنبه بازار است می گويد:" از آقای بوش سئوالی دارم. اگر همه دارای تکنولوژی هسته ای هستند چرا ما نبايد آنرا داشته باشيم؟ اگرداشتن اين تکنولوژی خوب است به چه دليل ما نبايد داشته باشيم؟ "
پنجشبه بازار مهمترين رويداد هفته در نطنز است

ولی در بازار، سهيلا يک زن خانه دار که چادر سياه سرکرده، نظر ديگری دارد. او می گويد:" خدا شاهد است که ما نمی توانيم شب ها بخوابيم. هر لحظه فکرمی کنم که آنها دارند برای بمباران شهر می آيند. همه مردم اينجا نگران هستند ولی چيزی نمی گويند."

سهيلا ۱۲ سال قبل همراه با خانواده اش از تهران به نطنز کوچ کرد ولی اکنون آرزو می کند که امکانات بازگشت را داشته باشد.

برخی زنان نيز با سهيلا هم عقيده هستند. ولی اين نگرانی ها مبهم و اطلاعات آنان اشتباه است. به طور مثال کسی درباره امکان نشت مواد راديو اکتيو در صورت حمله نظامی صحبت نمی کند. در ظاهر، حداقل مردان، روحيه خود را حفظ می کنند.

آنها صرفا نمی خواهند اذعان کنند که نگران هستند چون می گويند ايمان دارند که خداوند از آنان محافظت می کند.