BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:27 گرينويچ - جمعه 26 ژانويه 2007 - 06 بهمن 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
اجازه به نظاميان آمريکا برای کشتن يا بازداشت ماموران ايران در عراق
 
جورج بوش
سياست جديد دولت بوش دامنه گسترده ای از فعاليتهای منطقه ای ايران را هدف قرار می دهد
روزنامه آمريکايی واشنگتن پست در شماره روز جمعه، 26 ژانويه، در گزارشی نوشته که دولت آمريکا به نيروهای آن کشور اجازه کشتن يا بازداشت ماموران اطلاعاتی و نظامی ايرانی در عراق را داده است.

در اين گزارش که با عنوان "سربازان اجازه يافتند ماموران ايران در عراق را بکشند" و به قلم دافنه لينزر چاپ شده به نقل از مقامات سازمان های آمريکايی مبارزه با تروريسم آمده است که صدور اين اجازه بخشی از استراتژی تهاجمی جديد ايالات متحده برای تضعيف نفوذ ايران در سرتاسر خاورميانه و وادار کردن اين کشور به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای است.

واشنگتن پست می نويسد در خلال بيش از يک سال گذشته، نيروهای آمريکايی به طور سری تعدادی از مامواران ايرانی مظنون به فعاليت در عراق را دستگير و برای سه چهار روز در بازداشت داشته اند.

اين روزنامه افزايد که هدف از "سياست بگير و آزاد کن" خودداری از تشديد تنش با ايران و در عين حال ارعاب ماموران اعزامی اين کشور به عراق بوده و آمريکاييان قبل از آزاد کردن بازداشت شدگان، بدون آگاهی برخی از آنان، به گرفتن نمونه های دی ان ای می پرداختند و از سايرين اسکن چشمی و انگشت نگاری به عمل می آوردند و تصاوير آنان را می گرفتند.

واشنگتن پست از قول يک مقام ارشد در دولت آمريکا، که نام وی ذکر نشده، نوشته است که در حاليکه ايرانيان به تلاش های ايالات متحده در عراق صدمه می زدند، آمريکاييان همه تلاش خود را به کار می بردند تا واکنش خصمانه ای از خود نشان ندهند.

در ادامه اين گزارش، از قول چند مقام امنيتی آمريکا نقل شده که به اعتقاد آنان، در هر زمان، حدود يکصد و پنجاه مامور اطلاعاتی همراه با اعضای سپاه پاسداران در عراق فعاليت دارند هر چند مدرکی حاکی از حمله مستقيم ماموران ايرانی به سربازان آمريکايی به دست نيامده است.

به گفته برخی مقامات امنيتی آمريکا، در هر زمان، حدود يکصد و پنجاه مامور اطلاعاتی همراه با اعضای سپاه پاسداران در عراق فعاليت دارند هر چند مدرکی حاکی از حمله مستقيم ماموران ايرانی عليه سربازان آمريکايی به دست نيامده است

اين روزنامه ادعا می کند که برای سه سال، ماموران ايرانی برنامه ای شامل آموزش عملياتی، ارايه اطلاعات و تجهيز شبه نظاميان شيعه مرتبط با دولت عراق را ادامه داده و به شورش ها و خشونت عليه جناح های سنی کمک کرده اند.

به نوشته واشنگتن پست، ژنرال مايکل هيدن، رييس سازمان مرکزی اطلاعات - سيا - در جلسه سنای آمريکا گفته است که حجم اقلام تحويلی ايران که عليه نيروهای آمريکايی در عراق به کار رفته "کاملا چشمگير بوده است".

ژنرال هيدن اظهار داشته که "به نظر می رسد ايران نوعی سياست خارجی را با يک احساس پيروزمندی خطرناک به اجرا گذاشته است."

تلاش برای کاهش نفوذ منطقه ای ايران

روزنامه آمريکايی می افزايد که سياست جديد "بکش يا بگير" در مورد ماموران ايرانی همراه با اقدامات ديگری به منظور کاهش نفوذ ايران در منطقه، از کابل گرفته تا بيروت، و متزلزل کردن تعهد اين کشور به تلاش های هسته ای، در جلسه ای با حضور رييس جمهوری آمريکا و مشاوران ارشد وی اتخاذ شد.

واشنگتن پست از قول يک مقام ارشد دولت آمريکا می نويسد که تصميم عليه ايران برای اقداماتی در جنبه های نظامی، اطلاعاتی، سياسی و ديپلماتيک طراحی شده و منافع اين کشور را در سرتاسر خاورميانه هدف گرفته است.

به نوشته اين روزنامه، کاخ سفيد برنامه ای موسوم به "ماتريس بازی آبی" عليه ايران را تصويب کرده که شامل عملياتی عليه گروه حزب الله لبنان است و مقامات اطلاعاتی ايالات متحده تحريم هايی عليه تهران را به دليل نگه داشتن تعدادی از پيکارجويان القاعده تهيه کرده اند که در اواخر سال 2001 از مرز افغانستان ايران شدند.

مايکل هيدن رييس سيا
ايران نوعی سياست خارجی را با يک احساس پيروزمندی خطرناک به اجرا گذاشته است

واشنگتن پست می افزايد که ايالات متحده تحرکات تهاجمی تری را به منظور مختل کردن جريان تامين مالی گروه حماس توسط ايران و ضربه زدن به علايق و نفوذ جمهوری اسلامی در ميان شيعيان غرب افغانستان نيز برنامه ريزی کرده است.

اين روزنامه می نويسد که در حاليکه تا کنون سربازان آمريکايی در عراق از کاربرد اسلحه عليه ايرانيان خودداری کرده اند، اينک اجازه دارند اعضای سپاه پاسداران ايران و ماموران اطلاعاتی را که معتقدند با شبه نظاميان عراقی همکاری می کنند هدف قرار دهند اما اين مجوز شامل حمله به شهروندان غيرنظامی و ديپلمات های ايرانی نمی شود.

واشنگتن پست در عين حال می نويسد که کسانی نيز در محافل اطلاعاتی، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمريکا در مورد اين برنامه گسترده عليه ايران ابراز ترديد کرده و گفته اند که ممکن است که اجرای اين برنامه درگيری رو به افزايش ايران و آمريکا را نيز به صحنه آشوب زده جنگ عراق بکشاند.

اين روزنامه اظهار می دارد که برخی از مقامات ارشد دولت آمريکا گفته اند که سياست جديد بر اين فرض استوار است که اگر ايران هدف ضربات شديد آمريکا در عراق و ساير نقاط قرار گيرد، رهبران جمهوری اسلامی احساس آسيب پذيری کرده و در مورد هدف های هسته ای خود دست به عقب نشينی خواهند زد اما اگر ايران واکنشی شديد از خود نشان دهد، آنگاه شهروندان و منافع آمريکا در عراق، افغانستان و نقاط ديگر در معرض تهديد جدی تری قرار خواهد گرفت.

 تا کنون سربازان آمريکايی در عراق از کاربرد اسلحه عليه ايرانيان خودداری کرده اند، اينک اجازه دارند اعضای سپاه پاسداران ايران و ماموران اطلاعاتی را که معتقدند با شبه نظاميان عراقی همکاری می کنند هدف قرار دهند اما اين مجوز شامل حمله به شهروندان غيرنظامی و ديپلمات های اين کشور نمی شود
 
واشنگتن پست

واشنگتن پست می نويسد که ژنرال هيدن به رييس جمهوری توصيه کرده است که فهرستی از پی آمدهای احتمالی سياست جديد از جمله اقدام ايران در ربودن يا قتل نظاميان آمريکايی نيز مورد بررسی قرار گيرد و گفته شده که وزير خارجه آمريکا، ضمن حمايت از اين استراتژی، در باره ضريب خطا در اجرای اين برنامه و احتمال منجر شدن آن به رويارويی نظاميان ايرانی و آمريکايی در عراق ابراز نگرانی کرده است.

در عين حال، اين روزنامه از قول گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا، نوشته است که رييس جمهوری تصريح کرده که بايد اقدامات لازم برای حفاظت از نيروهای آمريکايی در عراق و مقابله با اقدام عليه آنان به عمل آيد زيرا اين نيروها به اعتبار مجوز شورای امنيت سازمان ملل در عراق خدمت می کنند.

در ادامه اين گزارش آمده است که ژنرال ديويد پترائوس، که قرار است فرماندهی نيروهای آمريکايی در عراق را در دست بگيرد، در گزارشی مکتوب به کنگره آمريکا نوشته است که يکی از اولويت های اصلی وی مقابله با مداخله ايران و سوريه در عراق و انهدام شبکه های تروريستی است که از عراقی يکپارچه و با ثبات حمايت نمی کنند.

تغيير جهت سياسی بوش

نويسنده مقاله واشنگتن پست در ادامه می افزايد که از آنجا که طرح جديد دولت آمريکا نفوذ ايران در لبنان، افغانستان و سرزمين های فلسطينی را نيز هدف قرار می دهد، اين طرح به مراتب از حدود اظهارات جورج بوش در اوايل ماه جاری فراتر می رود که هشدار داده بود جريان حمايت ايران و سوريه از گروه های مخالف در عراق را مختل خواهد کرد و همچنين، نشانه تغيير جهت در سياست سال های اخير است که بر اساس آن، توسل به اقدامات ديپلماتيک تنها روش وارد کردن فشار بر ايران برای تغيير در برنامه های هسته ای اين کشور محسوب می شد.

 طرح جديد آمريکا ... نشانه تغيير جهت در سياست سال های اخير است که بر اساس آن، توسل به اقدامات ديپلماتيک تنها روش وارد کردن فشار بر ايران برای تغيير در برنامه های هسته ای اين کشور محسوب می شد
 
واشنگتن پست

واشنگتن پست يادآور می شود که نيکلاس برنز، معاون وزير خارجه آمريکا در امور سياسی، اواخر ماه اکتبر گفت که ايالات متحده آگاه است که ايران به حزب الله و حماس کمک می کند و از گروه های شورشی در عراق حمايت به عمل می آورد و اين اقدام باعث بروز مشکلاتی برای نيروهای نظامی آمريکا شده است.

به نوشته اين روزنامه، برنامه کاربرد نيروی مرکبار عليه ايرانيان فعال در داخل عراق از اواخر تابستان و همزمان با جنگ اسرائيل و حزب الله در لبنان به تدريج شکل گرفت و گروهی از مقامات ارشد دولت بوش توافق کردند که اين جنگ زمينه را برای ارايه تصويری از ايران دارای بلند پروازی های هسته ای و مرتبط با القاعده، حزب الله و جوخه های مرگ در عراق فراهم آورده است.

واشنگتن پست يادآور می شود که در آن زمان، جورج بوش تاکيد داشت که برخورد ديپلماتيک با ايران را ترجيح می دهد و در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به مردم ايران گفت که آمريکاييان به روزی چشم دوخته اند که ايرانيان در آزادی زندگی کنند و آمريکا و ايران بتوانند دوستانی خود و شرکايی نزديک در پيشبرد صلح باشند.

با اينهمه، به نوشته واشنگتن پست، دو هفته بعد رييس اداره ضد تروريسم وزارت خارجه با ژنرال جان ابيزيد، فرمانده نيروهای آمريکايی در خاورميانه، ملاقات کرد و از وی خواست آماده مبارزه ای تهاجمی عليه ماموران نظامی و اطلاعاتی ايران در عراق باشد.

به نوشته واشنگتن پست دو هفته پس از سخنرانی جورج بوش در سازمان ملل که تاکيد کرد برخورد ديپلماتيک با ايران را ترجيح می دهد، يک مقام ارشد آمريکايی از فرمانده نيروهای اين کشور در خاورميانه خواست آماده مبارزه ای تهاجمی عليه ماموران نظامی و اطلاعاتی ايران در عراق باشد

اين روزنامه می نويسد که مقامات ارشد آمريکايی نيز سياست "بگير و آزاد کن" در مورد بازداشتيان ايرانی در عراق را نا کارآمد توصيف کرده و گفتند که لازم است ايرانيان را وادار به درک اين نکته کنند که ديگر نخواهند توانست جان و منافع آمريکاييان را به مخاطره اندازند.

به نوشته واشنگتن پست، در عين حال، برخی از مقامات آمريکايی سياست جديد عليه ايران را دارای ماهيتی سياسی و هدف آن را صرفا وارد کردن فشار بر ايران دانسته و گفته اند که تغيير روش ايالات متحده ارتباطی با تلاش برای حل بحران عراق ندارد.

در مقابل، برخی از مقامات دولت بوش تاکيد داشته اند که هدف قرار دادن پاسداران انقلاب در عراق، به خصوص ماموران نيروی قدس، بايد از همان اولويت مبارزه با شبکه القاعده در عراق برخوردار باشد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران