BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:31 گرينويچ - شنبه 27 ژانويه 2007 - 07 بهمن 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
جامعه ايرانيان کليمی در لس آنجلس
 
هما سرشار
هما سرشار در سالهای پيش در ايران به روزنامه نگاری اشتغال داشته، در روزنامه کيهان و مجله زن روز قلم می زده و برنامه ای تلويزيونی را نيز تهيه و اجرا می کرده است، او پس از انقلاب در لس آنجلس ساکن شده و به تحقيق و تأليف ادامه داده که از جمله مشهورترين آثارش، تاريخ يهوديان ايران و مصاحبه با شعبان جعفری، معروف به شعبان بی مخ است که به عنوان يکی از سرکردگان اوباش تهران در سقوط دولت محمد مصدق در سال 1332 نقش آفريد.

آنچه می خوانيد گفتگويی است با اين نويسنده کليمی مذهب ايرانی در مورد جامعه ايرانيان کليمی لس آنجلس


جامعه کليمی ايرانی به دليل سابقه فرهنگی و سابقه زيست به عنوان اقليت در کشور های مختلف تجربه زندگی به عنوان اقليت يا در زندگی مهاجرت را داشته، به دليل اينکه هميشه در کشور های مختلف در پراگندگی بوده، هرچند جامعه کليمی در کشور ايران سابقه دوهزار و هفتصدساله دارد اما بر اساس قانون اساسی کلمه اقليت در مورد اين جامعه به کار می رود که گذاشتن اسم اقليت روی هر گروه باعث می شود که آن گروه نوع ديگری از زندگی را انتخاب کند.

تجربه در اقليت زيستن جامعه يهودی در مهاجرت اخير بعد از انقلاب اسلامی به دردشان خورد به اين معنی که وقتی وارد آمريکا شديم جامعه يهودی از تجربه اقليت زيستنش استفاده کرد و توانست بسرعت در جامعه جديد جا بيفتد.

در اولين سال ورود به لس آنجلس اولين جامعه کليميان ايران ايجاد و نيايشگاههايشان ساخته شد.

در مورد کليمان ايرانی در لس آنجلس آماری هم داريد؟

در حال حاضر شمار نيايشگاههای يهوديان ايرانی در اين شهر از شمار بيرون است، آخرين شمار که من داشتم حدود دو سال قبل بود که شمار سازمانهای انتفاعی يا غيرانتفاعی، فرهنگی يا هنری يهوديان ايرانی در لس آنجلس مثل سازمان های خيريه، جوانان و زنان از چهل تا بيشتر است و تا حالا شايد زياد هم شده باشد.

من از هموطنان ايرانی مسلمان می شنوم که آنها از جامعه يهوديان و ارامنه ايرانی ياد گرفته اند و الآن تازه اين فکر ميان آنها جا افتاده که در اين جامعه به عنوان اقليت زندگی می کنند و به فکر ساختن سازمانهای مختلفی می افتند.

ويژگيهای جامعه يهوديان ايران در لس آنجلس چيست؟ چه چيزهايی آنها را در زندگی اجتماعی و اقتصادی شان از ديگر ايرانيها متمايز می سازد؟

دو نکته؛ اول اينکه از لحاظ اقتصادی خيلی سريع وارد بازار کار شدند و به دليل اينکه نوع کار برايشان مهم نبود، چه آنهايی که پزشک يا مهندس بودند و چه آنهايی که کار و شغل آزاد داشتند توانستند جای خودشان را پيدا کنند، به همين دليل شهردار و مقامات اين شهر معتقدند که جامعه يهودی ايران در شکوفايی اقتصاد اين شهر سهم عمده داشته است.

نسل دوم و سوم جامعه يهودی مهاجر ايرانی که وارد دانشگاه می شود از لحاظ آکادميک خيلی موفق است.

الآن بين فارغ التحصيلان دانشگاههای آمريکا بچه های ايرانی خيلی موفقی دارند و بين اين بچه ها موفقيت بچه های کليمی ايرانی چشمگير است، از نگاه کميت و از نگاه کيفیت بچه های موفقی از هر دين و مذهبی داريم.

آيا کمک جامعه مادر يعنی يهوديانی که از قبل در آمريکا زندگی می کردند در موفقيت يهوديان ايرانی مؤثر نبود؟

بدون شک بلی.

جامعه موفق يهوديان ايرانی اينجا همانهايی بودند که در ايران پيش از انقلاب زندگی داشتند و تجربه زندگی با محدوديت را داشتند.

در جامعه يهوديان ايرانی آمريکا کسانی هستند که می خواهند مشاغل مهم دولتی به دست بياورند و حتی برای سناتور شدن و نمايندگی کنگره تلاش می کنند.

اين نکته را نبايد فراموش کرد که جامعه جهانی يهوديان به طور کل خيلی سعی می کنند به همديگر کمک کنند بنابراين جامعه يهوديان آمريکايی هم به يهوديان ايرانيان کمک کرد برای اينکه می خواستند اينها اينجا جا بيفتند و امکان موفقيت داشته باشند.

لابی يهوديان در آمريکا خيلی نفوذ دارد، مخصوصاً در کنگره و در تصميمگيريهای دولت آمريکا بويژه در زمينه سياست خارجی، ايرانيان يهودی در اين لابی چقدر حضور و تأثير دارند؟

حضور دارند اما ميزان تأثيرشان را نمی دانم.

در آيپاک که از لابيهای بزرگ اسرائيلی آمريکاست تعداد زيادی از يهوديان ايرانی هستند.

لابی گری شيوه ای عملی است که ما در ايران با آن آشنا نبوديم و شايد فکر می کرديم کار بدی است در حالی که در اينجا به عنوان شيوه کار سياسی قبول شده است.

در لابی سياسی يهوديان آمريکا، ايرانيها خيلی حضور دارند اما در رسانه ها فکر نمی کنم هيچ ايرانی يهودی حضور داشته باشد چون بخشی است که نمی شود به آسانی در آن نفوذ کرد.

هرچند که رسانه ها در آمريکا توسط يهوديان می چرخد ولی در اين بخش هنوز هيچ يهودی ايرانی نفوذ نکرده است.

با ايرانيانی که از ايران و اسرائيل به آمريکا آمده اند حرف زده ام، اکثرشان می گويند که وقتی در ايران يا در اسرائيل بودند يهوديان ليبرالی بودند اما از وقتی به آمريکا آمده اند و بچه هايشان را به مدرسه های يهودی فرستاده اند احساس می کنند فرزندانش محافظه کارتر شده اند و به طور کل می گويند که با نسل بعدی شان مشکل دارند در اينجا وضع چه گونه است؟

اينجا هم خيلی زياد است و در لس آنجلس معضل بزرگی است.

من اصلاً فکر می کنم که گردش جهان به طرف تندروی مذهبی است.

در آمريکا جوانهايی می بينم که خيلی از نظر مذهبی تندرو شده اند، فرق نمی کند يهودی باشند، مسيحی باشند يا مسلمان.

برای نسل ما مذهبی بودن کار روشنفکرانه نبود و اصلاً موضوع مذهب تا حدی زيادی حل بود.

شايد اين واکنشی است که جوانان ما به تفکرات ما نشان می دهند فکر می کنم علاقه دارند که ريشه يا باوری داشته باشند و اين مسئله ايرانيان يا يهوديان ايرانی نيست بلکه مسئله ای جهانی است و برای نسل ما که مذهب را کنار زده بوديم مشکل ايجاد می کند.

دين يهود در ايران خيلی قديمی تر از اسلام است که دين رسمی ايران است، می خواهم بدانم تا چه اندازه علاقه يهوديان مهاجر ايرانی به کشورشان باقی مانده است

خيلی زياد.

در اين سه دهه مهاجرت ما هنوز هم حافظ هنر و فرهنگ ايرانی هستيم.

شما در محافل فرهنگی هنری آمريکا هميشه يهوديان ايرانی را می بينيد که وابستگی شان به فرهنگ هويت گذشته و به مليت ايرانی شان خيلی زياد است.

از بابت ايرانی بودن ما مشکل نداشتيم بلکه دولتهای مختلف که آمدند با ما مشکل داشتند، مشکل اينکه اقليت يهودی، ارمنی و از همه زيادتر بهايی را ايرانی بدانند.

در تمامی دوره ها، چه شاه و حتی مشروطه نتوانستند اقليتهای مذهبی را شهروند مساوی به حساب بياورند، در مورد اقليتها ملل متنوع گفته شده ولی باوجود اين ما هميشه ايرانی بوديم و خيلی هم افتخار می کنيم.

اين علاقه در نسل دوم و سوم يهوديان مهاجر ايرانی هم پايدار مانده؟

نسل دوم يا سوم چه مسلمان، چه بهايی، چه مسيحی و چه يهودی ديگر خودشان را آن طوری ايرانی نمی دانند و من بازهم اين را پديده را خاص ايرانيان کليمی نمی دانم يعنی پديده ای می دانم که به کل جامعه مهاجر ايرانی مربوط می شود.

فرهنگ آمريکا فرهنگ غالبی است مثل زبانشان که خيلی غالب است.

فرق بين اينجا با ايران يا مثلاً فرانسه اين است که اينجا بسادگی می شود فرهنگ ميزبان را پذيرفت بدون اينکه احساس کنی که فرهنگ ميزبان است.

در فرانسه يا ايران حتی اگر پنجاه سال هم زندگی کنيد می دانيد که شما را به حيث فرانسوی قبول ندارند ولی در امريکا روندی است که اگر آن را طی کنيد شهروند آمريکايی هستيد، شايد هم به دليل يازدهم سپتامبر و حوادث تروريستی بعد از آن برای جوانان ما راحت نيست بگويند از کجا آمده اند.

دعواهای دولتهای ايران و اسرائيل چه تأثيری روی رويکرد نسل دوم ايرانی يهودی داشته؟ برای نمونه چه واکنشی به سخنان رئيس جمهور ايران در مورد محو اسرائيل يا ترديد در هولوکاست نشان داده اند

تلاش کرده اند به مردم بفهمانند که سخنان رئيس جمهور لزوماً در نمايندگی از طرز تفکر مردم ايران نيست.

اين موضوع هميشه وجود داشته يعنی ايرانيان يهودی هميشه سعی کرده اند که بگويند مردم ايران با سخنان رئيس جمهور موافق نيستند.


شما هم می توانيد ديدگاهها و تجربيات خود در مورد ايرانيان کليمی در لس آنجلس برای ما بفرستيد تا در همين صفحه چاپ کنيم

 
 

نام
شهر
نشانی الکترونيکی
تلفن*
* اختياری
اظهار نظر
 
  
اطلاعات شخصی شما تنها برای بررسی اظهارنظرتان توسط بی بی سی استفاده خواهد شد
 
مطالب مرتبط
شعبان جعفری بار ديگر در تهران
گرينويچ 10/08/2002 | فرهنگ و هنر
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران