'خشکسالی ۷۶ درصد ایران را فراگرفت'

مرتضی خداقلی، رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی در استان اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت خشکسالی در ایران گفت: "متاسفانه وسعت و شدت خشکسالی در نقاطی از کشور به ویژه در بخش مرکزی در مقایسه با ماه گذشته افزایش یافته و اکنون در حدود ۷۶ درصد از مساحت کشور، به ویژه در مراکز مرکزی، خشکسالی حاکم است".

به گزارش ایلنا، رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان اصفهان گفته بررسی‌های انجام گرفته از ابتدای سال آبی ۹۰-۸۹ تا کنون نشان می‌دهد که ایران در شرایطی نامطلوب از لحاظ بارندگی قرار گرفته است.

آقای خداقلی از قرار گرفتن بیش از هفت درصد از مساحت ایران در ناحیه خشکسالی بسیار شدید خبر داد و گفت: "خشکسالی بسیار شدید به‌صورت دو لکه، مناطقی از کشور را فرا گرفته است، نخستین لکه از ناحیه شرقی نایین شروع می‌شود و پس از دربرگرفتن بافق، خور و رباط پشت بادام به طبس می‌رسد".

به گفته وی لکه دیگر در بخش جنوب غربی ایران در استان خوزستان و نیز به صورت یک ناحیه باریک در منطقه چابهار و جاسک دیده می‌شود.