پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

Space shuttle's final mission

مجموعه آموزش زبان انگلیسی با اخبار "Words in the News"، تهیه شده در بخش آموزش زبان انگلیسی بی بی سی، به صورت ویدیویی و هفتگی عرضه می شود. متن خبر، کلمه های تازه و تمرین نیز در زیر آمده است:

متن خبر

The US space shuttle Atlantis will blast off for the last time on Friday 8 July ending NASA's 30-year programme.

Four crew members will be dropping off a year's worth of supplies at the International Space Station. They'll be in orbit for 12-days and travel 6.5 million kilometres during the sortie.

In total, 355 astronauts will have flown on the shuttle since the inaugural mission in 1981.

متن خبر به فارسی

شاتل فضایی آمریکا، آتلانتیس، برای آخرین بار، روز جمعه 8 ژوئیه پرتاب خواهد شد و به برنامه 30 ساله ناسا پایان خواهد داد.

چهار تن از خدمه، مواد ضروری برای یک سال استفاده را در ایستگاه فضایی بین المللی تحویل خواهند داد.

آنها در این ماموریت پروازی به مدت 12 روز در مدار خواهند بود و 6 و نیم میلیون کیلومتر سفر خواهند کرد.

در مجموع، از زمان ماموریت آغازین در سال 1981، 355 فضانورد با شاتل پرواز کرده اند.

کلمه های تازه

blast off پرتاب شدن

dropping off تحویل دادن

in orbit در مدار

sortie مأموریت پروازی

inaugural آغازین

تمرین

با کلمه مناسب از فهرست زیر، جمله ها را کامل کنید.

توجه: برای کامل کردن جمله ها ممکن است لازم باشد شکل کلمه ها را تغییر دهید.

blast off / dropping off / in orbit / sortie / inaugural

1: Their work will ensure the good "housekeeping" of the satellites, including the maintenance and correct positioning of the spacecraft __________ .

2: Speaking at an event in Dakar, Senegal, Luc Gnacadja - a UN desertification expert - said the ___________ Africa Drylands Week had ended with a very simple, yet stark, message.

3: Mr Tito ___________ on 28 April 2001, but only after a struggle to get anyone to take him - the US space agency Nasa refused on the grounds that he was not a trained astronaut, so it was the Russians who facilitated the trip.

4: A recycling barn will also be set up for festival goers to _______ cans, bottles and packaging.

5: Nato says it has carried out over six thousand __________ over Libya since the bombing campaign began nearly two months ago.

پاسخ ها

1: Their work will ensure the good "housekeeping" of the satellites, including the maintenance and correct positioning of the spacecraft in orbit.

Source: Europe's Galileo sat-nav in big cash boost

2: Speaking at an event in Dakar, Senegal, Luc Gnacadja - a UN desertification expert - said the inaugural Africa Drylands Week had ended with a very simple, yet stark, message.

Source: UN project shows how trees help halt desertification

3: Mr Tito blasted off on 28 April 2001, but only after a struggle to get anyone to take him - the US space agency NASA refused on the grounds that he was not a trained astronaut, so it was the Russians who facilitated the trip.

Source: World's first space tourist 10 years on: Dennis Tito

4: A recycling barn will also be set up for festival goers to drop off cans, bottles and packaging.

Source: Glastonbury Festival goers offered green toilet rolls

5: Sentence: Nato says it has carried out over six thousand sorties over Libya since the bombing campaign began nearly two months ago.

Source: On board an RAF spy-plane sortie over Libya