پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

Hong Kong's hive of industry

متن خبر

It may be a concrete jungle but Hong Kong has more similarities with the great outdoors than you might think.

14 storeys up a skyscraper, you can find one of 11 urban beehives around the city.

Like many conurbations, Hong Kong has enough flora for bees to pollinate and harvest nectar from.

Following Chinese tradition beekeepers in Hong Kong don’t wear any protective gear.

متن خبر به فارسی

هنگ کنگ ممکن است مانند یک جنگل بتنی باشد، ولی بیش از آنچه تصور می کنید با فضاهای خارج از شهر، شباهت دارد.

در طبقه چهاردهم یک آسمانخراش شما می توانید یکی از یازده کندوی عسل شهری را که گوشه و کنار این شهر وجود دارد بیابید.

مانند بسیاری از منظومه های شهری، هنگ کنگ از فضای سبز کافی برای زنبورهای عسل برخوردار است تا با نشستن روی گل ها و انتقال گرده آنها را بارور کنند و از آنها شهد برداشت کنند.

طبق یک سنت چینی، پرورش دهندگان زنبور در هنگ کنگ از پوشش های محافط (هنگام تماس با زنبور) استفاده نمی کنند.

کلمه های تازه

concrete jungle جنگل بتونی

storeys طبقه ها

beehives کندوهای عسل

conurbations منظومه شهری

to pollinate بارور کردن با انتقال گرده

تمرین

با کلمه مناسب از فهرست زیر، جمله ها را کامل کنید.

توجه: برای کامل کردن جمله ها ممکن است لازم باشد شکل کلمه ها را تغییر دهید.

concrete jungle / storeys / beehives / conurbations / to pollinate

1.

The biggest city close to the epicentre is Concepcion, which forms part of the second largest ______________________ in the country with a population of about one million.

2.

The Magnolia genus is an ancient group of more than 100 plants, and is considered to be among the first flowering plants to have evolved.

Their arrival on the planet pre-dated the emergence of bees, so the early species of magnolia were believed to have been __________________ by beetles.

3.

A toddler who fell 10 ________________ and survived after being caught by a passer-by has been making headlines around the world. But what is the best way to catch a falling child?

4.

In popular culture, New York is the city that never sleeps, the ____________________ in which dreams are made, a place to walk on the wild side.

5.

A Toronto museum is investigating the sudden death of thousands of bees in a glass-enclosed ___________________ exhibit.

پاسخ ها

1.

The biggest city close to the epicentre is Concepcion, which forms part of the second largest conurbation in the country with a population of about one million.

Source: Chile's long experience of quakes

2.

The Magnolia genus is an ancient group of more than 100 plants, and is considered to be among the first flowering plants to have evolved.

Their arrival on the planet pre-dated the emergence of bees, so the early species of magnolia were believed to have been pollinated by beetles.

Source: Champion magnolia 'Diva' enjoys bumper bloom

3.

A toddler who fell 10 storeys and survived after being caught by a passer-by has been making headlines around the world. But what is the best way to catch a falling child?

Source: What's the best way to catch a falling child?

4.

In popular culture, New York is the city that never sleeps, the concrete jungle in which dreams are made, a place to walk on the wild side.

Source: Bedbugs bite into the US economy

5.

A Toronto museum is investigating the sudden death of thousands of bees in a glass-enclosed beehive exhibit.

Source: Royal Ontario Museum investigates sudden bee death