پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

Indonesian track treatment

متن خبر

People suffering from various ailments in Indonesia's capital Jakarta have been using an unusual and potentially deadly therapy.

They claim lying on train tracks allows an electric current to pass through their bodies curing a variety of illnesses.

The trains are in fact powered by overhead lines.

Despite this, and the obvious dangers, some people believe it is the best and most affordable remedy.

متن خبر به فارسی

مردمی که در پایتخت اندونزی، جاکارتا، از بیماری های مختلف رنج می برند از یک شیوه درمانی بالقوه خطرناک استفاده می کرده اند.

آنها ادعا می کنند که درازکشیدن روی ریل های قطار اجازه می دهد که یک جریان الکتریکی از میان بدنشان عبور کند و انواع بیماری ها را شفا بدهد.

قطارها در واقع نیروی خود را از سیم های برق بالای خود می گیرند.

با وجود این، و وجود خطرهای آشکار، برخی افراد بر این باورند که این بهترین و کم هزینه ترین راه مداواست

کلمه های تازه

ailments بیماری ها

therapy درمان

claim ادعا کردن

curing شفا دادن، بهبود بخشیدن

remedy معالجه، درمان

تمرین

با کلمه مناسب از فهرست زیر، جمله ها را کامل کنید.

توجه: برای کامل کردن جمله ها ممکن است لازم باشد شکل کلمه ها را تغییر دهید.

ailments / therapy / claim / curing / remedy

1 They _________ to be a variety of different nationalities and speak English with a foreign accent.

2 New European Union rules have come into force banning hundreds of traditional herbal _______________.

The EU law aims to protect consumers from possible damaging side-effects of over-the-counter herbal medicines.

3 It also showed that many chose the wrong drugs to tackle common _________.

4 Music __________ can be used to improve treatment of depression, at least in the short term, say researchers in Finland.

5 Church-appointed doctors agreed that there was no medical explanation for the _______ of the nun.

پاسخ ها

1 They claimed to be a variety of different nationalities and speak English with a foreign accent.

Source: Police warn about 'con artists' duping motorists on M74

2 New European Union rules have come into force banning hundreds of traditional herbal remedies.

The EU law aims to protect consumers from possible damaging side-effects of over-the-counter herbal medicines.

Source: New EU regulations on herbal medicines come into force

3 It also showed that many chose the wrong drugs to tackle common ailments.

Source: Researchers take US temperature via Twitter

4 Music therapy can be used to improve treatment of depression, at least in the short term, say researchers in Finland.

Source: Music therapy may help depression

5 Church-appointed doctors agreed that there was no medical explanation for the curing of the nun.

Source: Pope paves way to beatification of John Paul II