چهار نفر در کنیا به جنایت علیه بشریت متهم شدند

دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کنیا در میان افرادی هستند که از سوی دیوان بین المللی کیفری به جنایت علیه بشریت متهم شده اند.

دیوان بین المللی کیفری، چهار نفر را به سازماندهی خشونت هایی که منجر به مرگ بیش از هزار نفر در جریان انتخابات سال ۲۰۰۷ شد، متهم کرده است.

موای کیباکی، رئیس جمهوری کنیا، خواهان خویشتن داری شده و گفته است این مساله از سوی دادستان کل کنیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.