شورشیان سابق نپال به ارتش ملحق می‌شوند

شش سال پس از خاتمه جنگ داخلی نپال و مشارکت حزب متحد کمونیستی نپال در فرآیندهای سیاسی، چند هزار تن از شورشیان سابق عضو این حزب مائوئیستی به عضویت ارتش این کشور پذیرفته شده اند.

شمار این افراد به نه هزار نفر می رسد که از زمان امضای توافقنامه جامع صلح در سال 2006 که به نظام سلطنتی و شورش مائوئیست ها در نپال خاتمه داد در انتظار تعیین وضعیت خود در یک اردوگاه به سر برده اند.

براساس گزارش های رسیده از نپال، نفرات ارتش این کشور وارد اردوگاه شورشیان سابق شده تا زمینه استخدام حدود شش هزار و پانصد تن از آنان در ارتش را فراهم آورند و قرار است بقیه نیز با دریافت مبالغی پول، به فعالیت های دیگر مشغول شوند.