پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

From the ashes of Pompeii

Transcript:

Vocabulary:

Exercise:

Answers: