سیزده به در در ایران

  • 2 آوریل 2017 - 13 فروردین 1396
سیزده بدر حق نشر عکس ILNA

در روز ۱۳ فروردین مردم شهرهای مختلف ایران مراسم ۱۳ به در را برگزار کردند.

حق نشر عکس Mehr
حق نشر عکس Mehr
حق نشر عکس ILNA
حق نشر عکس Mehr
حق نشر عکس Mehr
حق نشر عکس Mehr
حق نشر عکس ILNA
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim