اینترسکشنالیتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اینترسکشنالیتی

درهم‌تنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی، طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسی، یا اینترسکشنالیتی هم یک نظریه است، هم یک رهیافت شناخت‌شناسانه است، و هم یک استراتژی برای رسیدن به عدالت اجتماعی. در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، آزاده کیان، جامعه شناس، داشنگاه پاریس ۷-دیدرو درباره اینترسکشنالیتی صحبت می‌کند.