اخلاق حافظی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اخلاق حافظی

عبدالکریم سروش در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، درباره اخلاق حافظی سخن می‌گوید. به باور سروش حافظ اگزیستانسیالیست بود. تا اعماق وجود انسان رفته بود و سیر کرده بود و می‌شناخت و می‌توانست انسان را در یک پهنه فلسفی معرفی کند.