جامعه‌شناسی تطبیقی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جامعه‌شناسی تطبیقی

در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، سعید امیرارجمند، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایالتی نیویورک، استونی بروک، درباره جامعه‌شناسی تطبیقی صحبت می‌کند. بنیان‌گذاران اصلی جامعه‌شناسی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، یکی در آلمان، ماکس وبر، و دیگری در فرانسه، دورکهایم، هر دو معتقد به جامعه‌شناسی تطبیقی بودند. تا آنجا که دورکهایم حتی می‌گوید که جامعه‌شناسی تطبیقی شعبه‌ای از جامعه‌شناسی نیست، بلکه در واقع تمام جامعه‌شناسی تطبیقی است.