انقراض ساسانیان و تداوم فرهنگی ایرانیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انقراض ساسانیان و تداوم فرهنگی ایرانیان

در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، پروانه پورشریعتی، استاد تاریخ و ایران‌شناسی، دانشکده تکنولوژی نیویورک، درباره دوران ساسانیان و تصور عموم از آنچه در آن زمان اتفاق افتاد، صحبت می‌کند. به گفته او روایتی که می‌گوید ساسانی‌ها دارای یک حکومت متمرکز بودند که بعد از فوت حضرت محمد، اعراب آن را کاملا از بین می‌برند، "غلط" است.