نامه‌ای از لندن - شمارۀ هشتم، سال یازدهم، جمعه ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ هشتم، سال یازدهم، جمعه ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۷

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان «فارسی» است و گذار آن از دورۀ «فارسی میانه» به دورۀ «فارسی جدید»، گذاری که با پیشامد «گجستۀ» (۱) سقوطِ دستگاه امپراتوریِ به بن‌بست رسیدۀ «ساسانی»، آغاز شد، قبیله‌های بادیه نشینِ پراکندۀ عرب را با وعدۀ باغ‌های بهشتی و جویبارهای روان در زیر درخت‌های خوش سایه، گرد آورد و متّحد کرد و شمشیرهای بی‌پرواشان با فتوحات و فتح‌ الفتوح ِ(۲) فرش‌های سبزِ سرزمین‌های آباد را زیر پای فرمانروایی آنها گسترد.