نامه‌ای از لندن - شمارۀ یازدهم، سال یازدهم، جمعه ۴ اوت ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ یازدهم، سال یازدهم، جمعه ۴ اوت ۲۰۱۷

از کلمۀ «نگاه» که اسم است، در فارسی چند تا کلمۀ «مرکّب» می‌سازیم؟ نگاه کردن، نگاه داشتن، نگهداشتنی، نگاهدار، نگاهدارنده، نگهداری، نگهداری کردن، نگهبان، نگهبانی، نگهبانی کردن، نگاه دوختن، نگاه انداختن. آنها را شمردم: دوازده تاست. حالا جای کلمۀ «نظر» را می گذاریم در کنار «نگاه». فعلاً به مشتقات عربی آن که فارسی شده است، کاری نداریم.