نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهاردهم، سال یازدهم، جمعه ۲۵ اوت ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهاردهم، سال یازدهم، جمعه ۲۵ اوت ۲۰۱۷

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان است که با یک «ریشه» در زندگی دوگانۀ انسان، سه «شاخه» دارد. چرا زندگی دوگانه؟ برای اینکه انسان در «جسم» با زندگی همۀ جانداران جهان همگونه است و در این زندگی با هیچیک از آنها، از آمیب و فایتوپلنکتون (۱) گرفته تا میمون و نهنگ، هیچ تفاوتی ندارد. حیات در همۀ جانداران گوهر، یا جوهرش یگانه است.