نامه‌ای از لندن - شمارۀ نوزدهم، سال یازدهم، جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ نوزدهم، سال یازدهم، جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷

«نوشتن» را از «گفتن» بیاموزیم، نه بر عکس!

موضوعات مرتبط