نامه‌ای از لندن - شمارۀ بیست و یکم؛ سال یازدهم، جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ بیست و یکم؛ سال یازدهم، جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷

فرهنگ زبان، لغتنامه نیست

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. در صحبت از زبان به اینجا رسیدیم که ما فارسی زبان‌های امروزی، به جای نشستن و با «لغت سازی» عِرض خود بردن و زحمت مردم داشتن (۱)، نیاز به یک «پژوهشگاه گذشته شناسی فرهنگ زبان فارسی» داریم. البتّه در اینجا منظور از «فرهنگ زبان فارسی»، چیزی به مفهومی که به آن لغتنامه، یا قاموس، یا مُعجَم می‌گویند، نیست.

موضوعات مرتبط