vv
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ بیست ونُهم؛ سال یازدهم، جمعه ۸ دسامبر ۲۰۱۷

ارزیابی شخصیت‌های زبانی در ترجمه

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از این بود که «قدرت بیانی هرکس به اندازۀ لغت‌ها، ترکیب‌ها، اصطلاح‌ها، و استعاره‌هایی است که با آنها فکر کرده است»، و حالا می‌پرسیم که: «چرا این طور است؟» و لابد این سؤال در موقعیتی خاصّ و به شکلی ساده و گذرا، یا پیچیده و پُر درنگ، برای بسیاری از ما پیش آمده است و کم و بیش پیگیر یافتنِ جوابی برای آن بوده‌ایم.

موضوعات مرتبط