نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و دوّم؛ سال یازدهم، جمعه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و دوّم؛ سال یازدهم، جمعه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

حذف قبیح و مکث ثقیل

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان فارسی است که روحش در چهار، پنج دهۀ گذشته، نه از جانب دشمن، بلکه از جانب دوست‌های ناآگاه آزار می‌دیده است (۱)، و ناله‌اش در تنگنای حصارهای بلند شهرهای جنون گرفته، در غوغای بازارهای پُر رنگ و نیرنگ، به گوش جماعت‌های وانفساهی و دم غنیمتی و کی به کیستی (۲) نمی‌رسد، و آن را فقط سوگواران خاموش بسترهای خشک رودها و ساحل‌های به مرگ آلودۀ دریاچه‌ها می‌شنوند.

موضوعات مرتبط