نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و چهارم؛ سال یازدهم، جمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و چهارم؛ سال یازدهم، جمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸

تعریف زبان تعریفِ خودِ انسان است

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان فارسی است در دوره‌ای که بیشترِ جوان‌های سر سپرده به کامپیوتر و چشم بسته به اینترنت و دل خوش کرده به معجزات تکنولوژی، نه فقط در خاورِمیانه، یا در کشورهایی که تا چندی پیش «در حال توسعه» بودند، و چندی پیشتر «جهان سوّم»، بلکه به نسبت‌های متفاوت در همۀ کشورهایی که ما مردمان آن‌ها را پیشرفته‌ترین و با فرهنگ‌ترین ملّت‌های دنیا می‌دیدیم و می‌دانستیم و خودشان هم بودند و می‌دانستند و افتخار می‌کردند، متأسّفانه باورشان شده است که زبان در همگامی و همراهی با نیازهای انسان در عصر جدید، تعریفی جز این ندارد که «وسیلۀ ارتباط برای اجرای امور علمی و فنیّ و اقتصای و سیاسی جامعه‌های جهان یکپارچۀ اکنون و آینده است.»

موضوعات مرتبط