نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و ششم؛ سال یازدهم، جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و ششم؛ سال یازدهم، جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

نظام گسیختگی‌های زبانی

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت همچنان از زبان است، از زبان فارسی، که با آگاهی و اعجاز خداوندان «سخن» در آفرینشکدۀ «معنی» در طیّ چند هزار سال، از پچپچۀ نیازهای «تن» به سمفونی پروازهای «روح» تبدیل شد و نظامی پیدا کرد که «آفرینندۀ» آن، انسان، خود از کمال و شکوهِ زیباییِ آن سر مستِ شگفتی و حیرت شد.