نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و یکم، سال یازدهم، جمعه ۲ مارس ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و یکم، سال یازدهم، جمعه ۲ مارس ۲۰۱۸

تشخیص و تعریف اجزای ساختمانی زبان

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان فارسی است که بعد از هزار سالی زبانِ علم و فلسفه و ادبیات یک ملّت بزرگ بودن و ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین خیال‌ها و اندیشه‌ها را بیان کردن، هنوز دستور پژوهان و دستور شناسان بلند مرتبه‌اش در تشخیص و تعریف اجزای ساختمانی آن عالمانه هم‌نظر و هم‌صدا نشده‌اند.

موضوعات مرتبط