نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و سوّم، سال یازدهم، جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و سوّم، سال یازدهم، جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت همچنان از زبان برومند و بالندۀ فارسی است که بسیاری از جوانان نسل دورۀ «کوتاه‌های ساده را ارزان بخر و فرو بکوب و بلندهای فریبنده بساز و به نوکیسه‌ها گران بفروش و برو، در پناه خدا خوش باش»، بی‌هیچ پرهیز و پروایی، با شلاّق نخوت و نادانی به سوی زوال می‌رانندش.