نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و چهارم، سال یازدهم، جمعه ۲۳ مارس ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و چهارم، سال یازدهم، جمعه ۲۳ مارس ۲۰۱۸

سنّتِ آن «جور» گویی، این «گونه» نویسی

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان فارسی است که اتّحاد عملی، امّا اعلام نشدۀ دو گروه دارد آن را در... در کجا بگویم؟ ... در «محفل»ها، «کارگاه»ها، یا «بازارچه» های «رسانه» ای، به دوگانگی شخصیت مبتلا می‌کند.