نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و هفتم، سال یازدهم، جمعه ۱۳ آوریل ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و هفتم، سال یازدهم، جمعه ۱۳ آوریل ۲۰۱۸

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. در صحبت از مقایسۀ دوره‌های تحوّل زبان فارسی با زبان انگلیسی، به رسم «هوشزد» به «لغتوران»، یعنی پویندگان وادی «لغت»، گفته شد که در زمانی که ساکنان انگلستان، یعنی مهاجران انگلوساکسون آلمانی تبار، با در آمدن به سلطۀ حکومت و زبان «نورمن»های فرانسوی در سال ۱۰۶۶ میلادی، تازه دورۀ «انگلیسی میانه» (۲) را شروع کردند، فارسی زبان‌های سرزمین ایران چهار صد سالی بود که با زبان «فارسی جدید» سخن می‌گفتند و می‌نوشتند.

موضوعات مرتبط