نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و هشتم، سال یازدهم، جمعه ۲۰ آوریل ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهل و هشتم، سال یازدهم، جمعه ۲۰ آوریل ۲۰۱۸

ابداع‌های اقتباسی

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. در صحبت از رابطۀ زبان فارسی و زبان عربی، گفته شد که داد و ستد لغت بین این دو زبان در معرکۀ زور و ظلم شمشیرِ صورت نگرفته است و برای اهل دو زبان تحوّلی فرخنده بوده است. صحّت این موضوع برای آن‌هایی که از زندگی زبان، شناختی فلسفی و جهانی دارند، معلوم و مسلّم است (۱).

موضوعات مرتبط