نامه‌ای از لندن - شمارۀ پنجاهم، سال یازدهم، جمعه ۴ مه ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ پنجاهم، سال یازدهم، جمعه ۴ مه ۲۰۱۸

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از «ابداع‌های اقتباسی» از قاعده‌های دستوری زبان عربی بود، که از دو تای آن‌ها، یکی «اسم جمع معکوس» با نمونۀ «حقوق» به معنای «کارمزد ماهانه» و دیگری «اسم جمع اصطلاحی» با نمونۀ عبارت مصطلحِ «امور اداری»، تعریف و توضیحی به اختصار شنیدیم (۱).

موضوعات مرتبط