نامه‌ای از لندن؛ در حکایت و شکایت زبان فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن؛ در حکایت و شکایت زبان فارسی

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. در صحبت از «کارگاه‌های سه گانۀ زبان» به سه حیطۀ متفاوت از کاربُرد زبان اشاره شد: «زبان اجتماعی انسان»، «زبان علمی انسان» و «زبان فلسفی انسان»، و با این توضیح که هرسه زبان در نظام ساختاری و قاعده‌های دستوری «یکی» است و فقط حیطه‌های کاربردی آن‌هاست که از حیث «لغت‌ها و ترکیب‌ها و اصطلاح‌های تخصّصی» و «شیوه‌های متناسب بیانی»، آنها را از همدیگر متمایز می‌کند.