نامه‌ای از لندن - شمارۀ شصت و نهم - جمعه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ شصت و نهم - جمعه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸

در خانه اگر کس است...

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان تا زمانی ادامه خواهد یافت که هنوز زبان خانۀ وجود انسان باشد، و انسان خود را به ماشین تبدیل نکرده باشد، و زبان خود را از «روح» فلسفه و ادبیات تهی نکرده باشد، و آن را در حدّ سیاهه برداری از احتیاجات «جسم» در دفتر و دستک «بده بستان» در بازار «فنّ و ترفند» خلاصه نکرده باشد، و دل خود را با «احساس بی‌تظاهر» و ذهن خود را با «اندیشۀ آزاد» و خواب و بیداری خود را با «رؤیاهای رنگین» بیگانه نکرده باشد، و هنوز زبان را نه «وسیلۀ زندگی»، نه حتّی «هدف زندگی»، بلکه «ظهور انسانیت در زندگی حیوانی» (۱) بداند.