برنامه سنگاپور برای کنترل ترافیک پهپادها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه سنگاپور برای کنترل ترافیک پهپادها

گفته می شود در ده سال آینده آسمان سنگاپور پر از پهپاد می شود. اما ممکن است ترافیک سنگینی که این پهپادها ایجاد می کنند خطرساز باشد. برای جلوگیری از سوانح احتمالی، متخصصان دانشگاه صنعتی نانیانگ و سازمان هواپیمایی کشوری سنگاپور مشغول کار روی یک سامانه «مسیر بندی» هستند تا بتوانند ایمنی پهپادها را در این مسیرهای هوایی تضمین کنند. گزارشی در اینباره ببینید.