ساير گزارشهای ويديويی

برخورد احتياط آميز ايران با پيشنهاد آمريکا

وزير امور خارجه ايران گفته است که اين کشور آماده مذاکره با آمريکاست، اما به غنی سازی اورانيوم ادامه خواهد داد.

آمريکا پيشنهاد کرده به شرط تعليق فعاليت های هسته ای ايران، به کشورهای اروپايی مذاکره کننده با اين کشور بپيوندد.

02:00 دقيقه
گزارشهای صوتی تصويری مرتبط
ببينيد

ببينيد

ببينيد