ساير گزارشهای ويديويی

گزارش جان سيمپسون از واقعه حديثه

گزارشهای منتشر شده در رسانه های آمريکا و همچنين گفته های شاهدان عينی حاکی است که تفنگداران نيروی دريايی آمريکا در ماه نوامبر گذدشته در شهر حديثه عراق دست به کشتار غيرنظاميان زدند.

جان سيمپسون ماجرا را به نقل از شاهدان عينی و گزارش وزارت دفاع آمريکا شرح می دهد.

03:24 دقيقه
گزارشهای صوتی تصويری مرتبط
ببينيد

ببينيد