ساير گزارشهای ويديويی

موناليزا سکوتش را شکست

دانشمندان ژاپنی موفق شده اند صدای موناليزا، زنی با لبخند اسرارآميز را باز توليد کنند.

آنها مدعی اند که اين صدا حدود ۹۰ درصد به واقعيت نزديک است.

01:14 دقيقه
گزارشهای صوتی تصويری مرتبط
ببينيد

ببينيد

ببينيد

ببينيد