ساير گزارشهای ويديويی

مشکلات و محدوديت های زنان ايرانی هوادار فوتبال

تصميم محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران برای دادن اجازه به زنان برای ورود به ورزشگاه ها، بحث های زيادی را دامن زد.

اما رهبران بلندپايه مذهبی در اين کشور همه اميد زنان هوادار فوتبال را نقش بر آب کردند. فرانسيس هريسون از تهران گزارش می دهد.

02:28 دقيقه
گزارشهای صوتی تصويری مرتبط
ببينيد

ببينيد

ببينيد