BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:30 گرينويچ - پنج شنبه 21 اکتبر 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مواضع نامزدها در مورد مسائل مختلف
 
عراق

بوش: استدلال می کند که جنگ عراق جهان را به جای امن تری بدل کرده و می گويد حذف يک ديکتاتور بی رحم که می دانست چگونه سلاح کشتار جمعی توليد کند و می توانست آن را در اختيار تروريست ها قرار دهد، به رشد دموکراسی در منطقه کمک خواهد کرد.

کری: می گويد حمله به عراق به منزله 'يک اشتباه عظيم' بود که باعث انحراف از جنگ با تروريسم شد. وی می گويد ظرف چهار سال نيروهای آمريکايی را از عراق خارج و يک نيروی تحت فرماندهی آمريکا متشکل از متحدان آمريکا در ناتو را جايگزين آن می کند.

نيدر: خواستار خروج از "باتلاق" عراق و خارج شدن اقتصاد عراق از "قبضه شرکت های آمريکايی" شده است. او می گويد توجيه جنگ "نادرست و ساختگی" بود و حافظان صلح از کشورهای عرب و اسلامی بايد حفظ امنيت اوضاع عراق را به دست گيرند.

جنگ با تروريسم

بوش: وزارت امنيت داخلی را ايجاد کرد. او بودجه امنيتی را سه برابر کرده و برای تصويب قانون موسوم به "ميهن دوستی 2001" (Patriot Act) که قدرت مقامات دولت برای نظارت بر زندگی شهروندان عادی و بازداشت افراد مظنون به تروريسم را افزايش می دهد، تلاش کرد.

کری: می گويد سازمان های اطلاعاتی را اصلاح کرده و گارد ملی را متصدی امنيت داخلی خواهد کرد. او خواستار افزودن متمم هايی به قانون "ميهن دوستی" است تا حقوق افراد تحت بازداشت گسترش يابد. تمرکز بر افغانستان را تجديد خواهد کرد.

نيدر: می گويد جنگ با تروريسم درحال تخريب آزادی های مدنی و روال درست قانونی است، درحالی که مسلمانان آمريکا را در معرض نظارت دلبخواهی قرار داده است. او خواهان لغو قانون "ميهن دوستی" و لغو محاکمه های نظامی برای غيرنظاميان است.

امور دفاعی

بوش: بودجه دفاعی آمريکا اکنون از هر دوره ديگری از زمان جنگ کره، بيشتر است و آقای بوش هنوز در نظر دارد پول بيشتری صرف آن کند. او می خواهد بخشی از سيستم دفاع موشکی تا پيش از پايان سال 2004 آماده شده باشد.

کری: می گويد سربازان بيشتری به خدمت خواهد گرفت، حقوق آنها را افزايش خواهد داد و بر تجهيزات تازه سرمايه گذاری خواهد کرد، اما تعهدی برای افزايش بودجه نظامی نداده است. او با سيستم دفاع موشکی مخالف است.

نيدر: او به آنچه "صرف مخارج زايد" برای ارتش می خواند اعتراض دارد و می گويد از بودجه "گزاف و زائد" ساختار نظامی-صنعتی خواهد زد و آن را صرف امور مفيد اجتماعی خواهد کرد.

ازدواج همجنسگرايان

بوش: خواهان اصلاح قانون اساسی برای تصريح ازدواج به عنوان پيوند ميان يک زن و يک مرد است. اين پيشنهاد اخيرا در کنگره آمريکا شکست خورد. آقای بوش با اين مساله که ايالت ها با وضع قوانينی به همجنسگرايان اجازه دهند "پيوند خصوصی" (civil union) ببندند مشکلی ندارد.

کری: با پيشنهاد بوش برای اصلاح قانون اساسی مخالف است. با اين حال او نيز با ازدواج همجنسگرايان مخالف است، اما می گويد ايالت ها بايد از قدرت تصميم گيری در اين زمينه برخوردار باشند.

نيدر: از ازدواج همجنسگرايان حمايت می کند زيرا به گفته او آنها بايد از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار باشند. او می گويد هدف پيشنهاد بوش برای افزودن متمم به قانون اساسی "اعمال نابرابری" است.

سقط جنين

بوش: با سقط جنين مگر در مواردی که باردار شدن زن، ناشی از تجاوز يا آميزش با اقوام بسيار نزديک باشد يا در مواردی که جان زن در خطر باشد، مخالف است. وی اخيرا مصوبه کنگره را داير بر ممنوعيت سقط جنين در اواخر دوره بارداری، موسوم به "نيمه زايمان"، امضا کرد.

کری: از حق سقط جنين برای زنان حمايت می کند، اما با سقط جنين در سه ماه آخر بارداری مگر در شرايطی که جان مادر در خطر باشد مخالف است. او تنها قضاتی را که از حق سقط جنين حمايت می کنند به ديوان عالی منصوب خواهد کرد.

نيدر: از دسترسی زنان به سقط جنين "امن و قانونی" حمايت می کند. او با تلاش ها برای محدود کردن برنامه های کنترل جمعيت يا سقط جنين از طريق دستکاری قوانين يا افزودن متمم به قانون اساسی مخالف است.

آموزش

بوش: برنامه بوش تحت عنوان "هيچ کودکی نبايد جا بماند"، ميزان کمک فدرال به مدارس را به نتايج آزمون ها در هر مدرسه منوط می سازد. وی طرفدار پرداخت کمک مالی دولت فدرال به والدينی است که می خواهند فرزندانشان را به مدارس خصوصی بفرستند.

کری: قصد دارد با اختصاص 27 ميليارد دلار به برنامه "هيچ کودکی نبايد جا بماند" بودجه مورد نياز برای اجرای آن را به طور کامل تامين کند. کری می گويد آموزگاران بيشتری استخدام خواهد کرد و به بهترين آموزگاران بيشتر حقوق خواهد داد. مخالف پرداخت کمک دولتی به والدين برای فرستادن بچه ها به مدارس خصوصی است.

نيدر: می گويد قانون "هيچ کودکی نبايد جا بماند" بيش از حد بر آزمون مدارس تکيه می کند. او آموزش کودکستانی را برای کليه کودکان در آمريکا تضمين خواهد کرد. وی می خواهد مدارس به دانش آموزان اصول شهروندی بياموزند.

محيط زيست

بوش:پيمان کيوتو برای جلوگيری از گرمتر شدن زمين را امضا نکرد اما می خواهد بودجه بيشتری به تحقيقات در زمينه فن آوری سوخت هيدروژنی اختصاص دهد. از اکتشاف نفت در منطقه حفاظت شده حيات وحش قطبی که برای حاميان محيط زيست نگران کننده است حمايت می کند.

کری: پيمان کيوتو که هدف آن کاهش آلاينده هاست را امضا نخواهد کرد، اما قول می دهد در فن آوری متکی بر هيدروژن به عنوان سوخت و ساير سوخت های پاکيزه و قابل تجديد از جمله اتانول سرمايه گذاری کند.

نيدر: نسبت به "تهديدهای بزرگ اقتصادی که بشريت با آنها روبروست" و به اعتقاد وی ناشی از خسارات وارده به محيط زيست است هشدار می دهد. از سوخت های تجديد شدنی، بالا بردن بازدهی سوخت های مصرفی و پايان "يارانه" به صنايع نفتی، اتمی و زغال سنگ حمايت می کند.

بهداشت

بوش: پيشنهاد می کند ماليات افراد کم درآمد را که بيمه بهداشتی می خرند کاهش دهد. وی برای افراد مسن برنامه ای تحت عنوان "تخفيف بر داروهای نسخه ای" معرفی کرده است. عليرغم ممنوع کردن ورود داروهای ارزانتر از کانادا، اکنون می گويد از وارد کردن آنها توسط بيماران حمايت می کند.

کری: پيشنهاد می کند درهای برنامه بيمه بهداشتی موجود برای کارمندان دولت را به روی کليه بزرگسالان بگشايد و به ايالت ها برای کمک به کاهش شمار کودکانی که بيمه ندارند کمک مالی ارائه دهد.

نيدر: وی خواستار بيمه سراسری دولتی برای همه مردم آمريکاست که از سوی شرکت های غيرانتفاعی ارائه می شود. او می خواهد صنعت خصوصی بيمه را منحل کند.

بودجه/ماليات

بوش: آمريکا در سال 2000 اضافه بودجه داشت اما اکنون با کسر بودجه مواجه است. بوش گام هايی را برای کاهش کسر بودجه به ميزان 50 درصد تا سال 2010 پيشنهاد کرده است، با اين حال می خواهد کنگره برنامه کاهش ماليات دولت او را که در فاصله سال های 2001 تا 2003 تصويب شد دائمی سازد.

کری: قول داده است با باطل کردن برنامه کاهش مالياتی دولت بوش برای پردرآمدترين افراد و منوط ساختن مخارج دولت به نرخ تورم، مگر در زمينه های دفاعی، امنيتی و آموزش، کسر بودجه را کاهش دهد.

نيدر: قصد دارد ماليات افراد ثروتمند و صاحبان موسسات و کسب و کارهای شخصی را افزايش دهد. وی گفته است صنايعی که "دل خوشی از آنها نداريم" مانند صنايع آلاينده، الکل، سيگارسازی و قمار، بايد بيشترين ماليات را بپردازند.

اشتغال/تجارت

بوش: قول می دهد با اعمال موافقت نامه های تجاری به توان رقابتی توليدکنندگان آمريکايی برای رقابت با توليدکنندگان خارجی بيافزايد. وی پيشنهاد کرده است بودجه ای برای آموزش مردم در کالج های محلی و هنرستان ها تخصيص داده شود.

کری: تعهد کرده است تا سال 2009، در حدود 10 ميليون فرصت شغلی بيافريند. کليه موافقت نامه های تجاری را در 120 روز نخست دوره رياست جمهوری اش مرور خواهد کرد تا مطمئن شود که کشورهای صادرکننده کالا به آمريکا به استانداردهای کارگری و محيط زيستی پايبند هستند.

نيدر: پيشنهاد کرده است از طريق پروژه هايی برای ساخت تاسيسات زيربنايی اشتغال ايجاد کند. خواهان تجارت منصفانه که باعث تقويت استانداردهای محيط زيست و شرايط بهتر کاری می شود است.

کنترل سلاح

بوش: حامی قوانينی است که به توليدکنندگان اسلحه در مقابل تعقيب های قانونی از سوی قربانيان جناياتی که با اسلحه انجام شده است، مصونيت می بخشد. او با تمديد دوره ممنوعيت فروش مسلسل به افراد عادی که در ماه سپتامبر منسوخ شد مخالف بود.

کری: می خواهد توليدکنندگان سلاح را مجبور کند برای جلوگيری از استفاده کودکان از سلاح ها، به اجبار قفل های ايمنی روی آن نصب کنند. وی خواهان آن دسته از مفرهای قانونی که به افرادی که از نمايشگاه های فروش اسلحه، سلاح دستی می خرند اجازه می دهد از ارائه برگه سوءپيشينه خودداری کنند، از ميان برود.

نيدر: خواهان نصب قفل به روی ماشه تفنگ ها، دريافت اجازه خريداری اسلحه و اعمال شديد قوانين برای جلوگيری از افتادن سلاح ها به دست تبهکاران است. می گويد برخی انواح سلاح ها بايد ممنوع شود.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران