BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:12 گرينويچ - دوشنبه 23 مه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
ديدار با قوم کالاش، بازماندگان اسکندر مقدونی در پاکستان
 

 
 
زنان کالاش
سابقه قوم کالاش به دوران اسکندر مقدونی می رسد
جماعت کالاش که در دامنه کوههای هندوکش واقع در شمال پاکستان زندگی می کنند قرن هاست که برای حفظ فرهنگ خود مبارزه کرده اند.

تاريخ تشکيل جامعه کالاش ها که به نوشته درنيامده اما بطور شفاهی نسل به نسل روايت شده است به سده ۳۷۷ قبل ازميلاد باز می گردد که گروهی از سپاهيان اسکندر کبير در اين منطقه سکونت گزيدند.

از بدو تشکيل جامعه کالاش ها، در شيوه زندگی آنها تغيير زيادی بوجود نيامده است اما تنها گروه کوچکی از آنان توانسته اند درمقابل فشار مداوم همسايگان مسلمان خود که در تمام طول تاريخ آنها را کافر ناميده اند مقاومت کنند و آيين اسلام را نپذيرند.

امروزه از اين جامعه تنها سه هزار نفر باقی مانده است که بقای فرهنگ منحصر به فرد خود را بعهد ه دارند.

اعتقادات کالاش ها از ارزشهای غنی برخوردار است. پروردگار متعال آنها "خدايی" نام دارد ولی خدايان ديگری را نيز که حافظ جنبه های مختلف زندگی است ستايش می کنند. طبيعت نقش معنوی مهمی در زندگی روزمره کالاش ها دارد و آنها برای شکرگزاری از منابع سرشار دره های سرسبز خود مراسم گوناگون جشن و قربانی برگزارمی کنند.

 صنعت گردشگری هم دارای امتيازات است و هم مضراتی در بر دارد. ما می خواهيم اين دره ها را از ساختمان سازی و تصرف زمين توسط بيگانگان بدور نگاه داريم .کلاش ها خود می توانند اداره گردشگری را بعهده بگيرند
 
حضرت کريم راهنمای گردشگری

اما حال که راه های ارتباط جمعی و حمل و نقل به انزوای اين جامعه دور افتاده کوهستانی پايان داده است کالاش ها برای دوام آيين زندگی خود با چالش های تازه ای روبرو هستند ازجمله توسعه جهانگردی و طرحهای عمرانی که فرهنگ آسيب پذير آنها را به خطرانداخته است.

اين تغييرات با چنان شتاب سريعی پيش رفته است که برای جامعه کالاش فرصت درک و تطبيق با آن باقی نگذاشته است و بسياری از آن بيم دارند که اگر اقدامی فوری بعمل نيايد زبان، مذهب و شيوه زندگی کالاش ها به طورکلی از بين برود.

اکنون کشاورزان خودکفا به سوی اقتصاد مبتنی بر پول گرايش پيدا کرده اند. قبل از اين حاصل خوب يا بد کشت بر کل جامعه تاثير می گذاشت. اما راه پيدا کردن پول به جامعه کالاش ها بر مبادلات آنها با دنيای خارج نيز تاثير گذاشته است. درحاليکه بسياری از کالاش ها با سکه و پول رايج پاکستان آشنايی ندارند بعضی ديگر از خانواده های کالاش زمين های خود را به معامله گران زمين به فروش می رسانند.

درميان کالاش ها احساس کينه و خصومت نسبت به بيگانگانی درحال شکل گرفتن است که با باز کردن هتل و مغازه در مناطق مسکونی آنان سود می برند و مسبب تغييری هميشگی درمناظر طبيعی دره های سرسبز و زمين های زراعی آنان هستند.

 ما دارای تاريخی که به نگارش درآمده باشد نيستيم و درگذشته از افراد سالخورده درباره آن اطلاع بدست می آورديم. ما می خواهيم که تاريخ خود را حفظ کنيم اما تحصيل برای مردم ما بخصوص زنان بسيا ر لازم و ضروری است
 
لوک رحمت مدير اجرايی طرح های عمرانی برای کالاش ها

در اين ميان تغييرات مثبتی نيز روی داده است از جمله بهبود خدمات بهداشتی که هنوز بسيار ابتدايی است. در سه دره مسکونی کالاش ها پزشکی وجود ندارد اما با آب شدن برف در آغاز بهار راههای کوهستانی باز می شوند و با اتومبيل جيپ می توان ظرف دو ساعت به نزديکترين بيمارستان رسيد.

در زمستان و برای کسانی که به اتومبيل دسترسی ندارند درمانگاه هايی برای مايه کوبی، خدمات اوليه و داروهای اساسی ايجاد شده است. مددکاران بهداشتی نيز به قابله های محلی برای رسيدگی به زنان باردار و زايمان کمک می کنند.

نسل آينده کالاش بيش از هرچيز ديگر تحت تاثير صنعت جهانگردی قرارخواهد گرفت. زنان کالاش هنوز پيراهن های بلند گل دوزی شده خود را بتن می کنند. بروی آن کمربندهای رنگين دستباف می بندند وسربند هايشان مزين به منجوق و زينت آلات ديگر است. اين پيراهن های رنگارنگ سنتی از آنچنان زيبايی خيره کننده ای برخوردارند که بسياری از عکاس های غير حرفه ای را برای عکس گرفتن از زنان کالاش به اين منطقه می کشانند.

 من برای يکی از هتل های شورای توسعه گردشگری پاکستان کار می کنم و سال آينده تصميم دارم که در دانشگاه چيترال دررشته هنر و حقوق تحصيل کنم
 
اکرام حسين، کاهن

در هتل دولتی دهکده کالاش نشين "برون" در ازای مبلغ کمی پيراهن محلی رنگين دراختيار زنان جهانگرد قرارداده می شود و آنها می توانند موی خود را به سبک زنان کالاش به بافند و با منجوق و ساير زينت آلات تزئين کنند.

حضرت کريم راهنمای گردشگری و از بنيانگذاران جامعه اقتصاد گردشگری و ميراث فرهنگی معتقد است که اقتصاد مبتنی بر گردشگری برای کلاش ها مفيد است زيرا می توان از منابع طبيعی سرشار و دره های کلاش برای جلب توريست استفاده کرد.

ضمن برگزاری يکی از مقدس ترين مراسم سنتی که "جوشی" نام دارد و جشنواره تقديس بهار است مردم محل از ديدن جهانگردان پاکستانی که از زنان اروپايی در لباس های محلی عکس می گرفتند شگفت زده شده بودند.

در دهکده ای که تعداد از چند صد تن تجاوز نمی کند حضور حتی ده جهانگرد نيز چشمگير است.

 ما تحصيل نکرده ايم اما معتقديم که تنها از راه تحصيل فرزندان خود می توانيم هويت فرهنگی جامعه و مذهب خود را حفظ کنيم
 
والدين کالاش

با توجه به اين تغييرات شگرف کالاش ها سعی دارند گام ها يی در راه عمران بر دارند اما کماکان فرهنگ خود را حفظ کنند.

اتاناسيوس لرونيس که مسئول ايجاد يک سازمان مدکار غير دولتی يونانی در دره بم بورات است می گويد که تنها يک راه برای بقای فرهنگ کالاش ها وجود دارد و آن اين است که آنها را در يک جعبه شيشه ای گذاشت و به هيچ کس اجازه نداد که درآن را باز کند. اما راهی ديگری که به گفته او وجود دارد و خود کالاش ها آن را به او پيشنهاد کردند تحصيل است.

درسال ۱۹۹۵ آقای لرونيس که از دره های مسکونی کالاش ها ديدن می کرد داوطلب شد تا برای بهبود شرايط زندگی آن ها بودجه ای فراهم آورد. اومی گويد که وقتی از نزديک وضع زندگی کالاش ها را بررسی می کرد اول تاسيس بيمارستان يا ايجاد درمانگاه با پزشک و دارو به فکرش رسيد اما وقتی ازخود اهالی پرسيد که چه می خواهند پاسخی که دريافت کرد بسيار تعجب آوربود چون آنها خواستار تاسيس مدرسه برای اقليت خود بودند.

تنها مدارس موجود در آن زمان مدارس دولتی با معلمان مسلمان بود و به تمام دانش آموزان دروس اسلامی آموخته می شد. بسياری از والدين مانع از رفتن فرزندان خود به مدرسه می شدند زيرا از آن بيم داشتند که ميراث فرهنگی خود را ازدست بدهند.

اکرام حسين کاهن و عضو خانواده سلطنتی بولاسينگ که وظيفه برگزاری مراسم مذهبی را به عهده دارد می گويد که مانند نياکان خود نمی تواند تمام وقت به عنوان کاهن کار کند: "من برای يکی از هتل های شورای توسعه گردشگری پاکستان کار می کنم و سال آينده تصميم دارم که در دانشگاه چيترال دررشته هنر و حقوق تحصيل کنم ."

لوک رحمت که اکنون مدير اجرايی طرح های عمرانی مردم کالاش است می گويد که درمدرسه به آنها گفته می شد که پس از مرگ در آتش جهنم خواهند سوخت و بسياری از محصلينی که در دانشگاه پذيرفته شده بودند موفق به حفظ فرهنگ خود نشدند و به آيين اسلام گرويدند.

داوطلبان يونانی با همکاری دولت پنج مدرسه برای کالاش ها و دو مدرسه برای دانش آموزان مسلمان ساخته اند و با استخدام معلمان کالاش بر تعداد دانش آموزان به طور قابل ملاحظه ای افزوده شده است. تنها در دهکده انيش حدود ۱۶۰ دانش آموز در دو کلاس جای داده شده اند. والدين اکنون از آقای لرونيس خواهان تاسيس مدارس بيشتر برای فرزندان خود هستند و به او می گويند "ما تحصيل نکرده ايم اما معتقديم که تنها از راه تحصيل فرزندان خود می توانيم هويت فرهنگی جامعه و مذهب خود را حفظ کنيم."

 
 
66عکس
آداب و رسوم کالاش ها
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران