http://www.bbcpersian.com

11:43 گرينويچ - چهارشنبه 05 اکتبر 2005

شرايط همه پرسی در عراق تغيير نمی کند

نمايندگان پارلمان عراق تصميم روز گذشته خود برای تغيير در مقررات برگزاری و شرايط پذيرش نتايج همه پرسی قانون اساسی اين کشور را لغو کرده اند.

بامداد روز چهارشنبه، 5 اکتبر، پارلمان عراق اعلام کرد که مصوبه روز قبل خود را که باعث دشوارتر شدن امکان رد متن پيشنهادی قانون اساسی در همه پرسی روز 15 اکتبر می شد تغيير داده و نحوه برگزاری و شرايط قبول يا رد نتايج همه پرسی طبق همان مقرراتی خواهد بود که قبلا مورد تاييد قرار گرفته است.

براساس مقررات قبلی اگر در سه استان از هجده استان عراق دست کم دو سوم شرکت کنندگان در همه پرسی به قانون اساسی رای منفی می دادند، اين قانون به تصويب نمی رسيد.

روز سه شنبه، 4 اکتبر، گروهی از نمايندگان شيعيان و کردهای عراق، که اکثريت کرسی های پارلمان را در اختيار دارند، با تصويب طرحی شرط رد قانون اساسی پيشنهادی را تغيير دادند.

بر اساس مصوبه پارلمان، که روز چهارشنبه لغو شد، برای رد قانون اساسی لازم بود در سه استان آن کشور دست کم دو سوم تمامی کسانی که برای شرکت در همه پرسی ثبت نام کرده اند - و نه صرفا دو سوم شرکت کنندگان در رای گيری - به اين قانون رای منفی دهند.

تصميم پارلمان انتقاد شديد سازمان ملل را در پی آورد و رهبران اعراب سنی، که بسياری از آنان با اين قانون مخالف هستند، گفتند که بر اساس مصوبه پارلمان، ممانعت از تصويب قانون اساسی عملا ناممکن خواهد بود.

حدود شصت در صد از جمعيت عراق را شيعيان تشکيل می دهند که عمدتا در استان های جنوبی و شرقی عراق سکونت دارند و نسبت اقليت کردهای سنی مذهب، که ساکن استان های شمالی، به حدود پانزده تا بيست درصد بالغ می شود.

گروه های سياسی و مذهبی شيعه در عراق از شرکت در انتخابات پارلمانی ماه ژانويه حمايت کردند و اکثر کرسی های مجلس در اختيار آنان قرار گرفت.

در مقابل، اکثر گروه های سياسی و مذهبی وابسته به اعراب سنی، که در سه يا چهار استان مرکزی و غربی عراق اکثريت دارند، انتخابات پارلمانی را تحريم کردند و قانون اساسی پيشنهادی را نيز مردود می دانند.

اخيرا برخی از رهبران سنی گفته اند لازم است مخالفان قانون اساسی به طور گسترده در همه پرسی شرکت کنند و با دادن رای مخالف به آن، از تصويب متن پيشنهادی جلوگيری به عمل آورند.