ساعت پخش برنامه های رادیو به وقت ایران

همزمان با پايان تابستان و تغيير ساعت در ايران زمان پخش برنامه هاى راديو بخش فارسى بى بى سى به وقت ايران هم تغيير مى كند.

برنامه چشم انداز بامدادى از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۸:۰۰ به وقت تهران و برنامه جام جهان نما از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران پخش می شود.

برنامه هاى راديويى بى بى سى همزمان با پخش از طريق امواج راديويى، از طريق ماهواره، اينترنت و بر روى فركانس تلويزيون بخش فارسى بى بى سى نيز پخش مى شود.