میزگرد رادیویی: «جهان در هفته ای که گذشت»

جلسه دادگاه "عوامل غیر قانونی روسیه"

برنامه جهان در هفته ای که گذشت این هفته ابتدا به بازداشت ده نفر در آمریکا پرداخته که به گفته وزارت دادگستری آمریکا "عوامل غیر قانونی روسیه" بوده اند. این برنامه سپس به دلایل تغییر پر سروصدای فرمانده نظامی آمریکا در افغانستان و آینده حضور نظامیان آمریکایی در آن کشور پرداخته است.

میهمانان برنامه این هفته عبارتند از:

- دکتر مهرداد خوانساری، پژوهشگر سیاسی و دیپلمات سابق ایرانی در لندن

- دکتر علیرضا حقیقی، مدرس بخش تاریخ دانشگاه تورنتو کانادا

برنامه جهان در هفته ای که گذشت هر پنجشنبه در نیمه دوم برنامه بامدادی بی بی سی پخش می شود و تکرار آن را نیز می توانید جمعه صبحها از برنامه بامدادی بشنوید.