عراق اردوگاه اشرف را می بندد

بدنبال خشونتهای مرگبار چند روز گذشته اردوگاه اشرف، حکومت عراق روز دوشنبه اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران باید تا پایان امسال این کشور را ترک کنند.

علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفت: "شورای وزیران متعهد به اجرای تصمیم پیشین مبنی بر منع فعالیت گروه تروریستی مجاهدین خلق ایران تا حداکثر آخر امسال و ضرورت بیرون کردن آنها از عراق است."

وی گفت شورای وزیران عراق تصمیم گرفته است که "با بهره گیری از کلیه ابزارها از جمله سیاسی، دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های جهانی" سازمان مجاهدین خلق را بیرون کند.

آقای دباغ گفت کشوری که اعضای سازمان مجاهدین برای زندگی انتخاب کنند، مورد بررسی قرار می گیرد.