وزارت ورزش و تغییر ساعت کار در دستور کار سازمان بازرسی

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور می گوید که این سازمان به موضوع مصوبه دولت در ارتباط با تغییر ساعات کاری و تشکیل وزارت ورزش و جوانان رسیدگی می کند.

آقای پورمحمدی با اشاره به متن قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون قبلی که ساعات کاری کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین کرده، گفته است که دولت تنها در "شرایط خاص نظیر آلودگی هوا" می تواند ساعات کاری را تغییر دهد.

رئیس سازمان بازرسی همچنین با "غیرقانونی" خواندن مصوبه دولت در این زمینه گفت که از دیوان عدالت اداری خواسته است که این مصوبه دولت را لغو کند.

آقای پورمحمدی در ارتباط با مناقشه جدید میان مجلس و دولت بر سر تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: "مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت و تصرفات قانونی و عزل و نصبها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد."