حضور فیدل کاسترو در نشست پایانی کنگره حزب کمونیست

فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا برای اولین بار از زمان انتقال قدرت به برادرش، با او در ملاء عام ظاهر شده است.

آقای کاسترو پنج سال پیش قدرت را به برادرش واگذار کرد.

در نشست پایانی کنگره حزب کمونیست کوبا، حاضران برای دقایق طولانی برای فیدل کاسترو و رائول برادرش دست زدند.

خبرنگار بی بی سی در هاوانا می گوید حضور فیدل کاسترو در این نشست، به نشانه حمایت او از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی اعلام شده توسط برادرش تعبیر می شود.

در این نشست، رائول کاسترو به عنوان دبیر اول حزب انتخاب شده و برای اولین بار، فیدل کاسترو در کادر رهبری حزب حضور ندارد.